van Viandenstraat 47, VLAARDINGEN

Omschrijving

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, complexaanduiding 1418-A, appartementsindex 24, omvattende:
a. het zevenenzeventig/drieduizend zevenhonderd drieëntachtigste (77/3.783e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht eindigende op eenendertig mei tweeduizend vijfenvijftig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende flatgebouw bevattende achtenveertig (48) flatwoningen met berging, plaatselijk bekend te Van Viandenstraat 1 tot en met 95 (oneven nummers) te Vlaardingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 96, groot tweeënveertig are, eenentachtig centiare (42a, 81ca)
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3132 VR Vlaardingen, Van Viandenstraat 47;
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, complexaanduiding 1418-A, appartementsindex 96, omvattende:
a. het één/drieduizend zevenhonderd drieëntachtigste (1/3.783e) onverdeeld aandeel in de onder I.a. gemelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Viandenstraat (ongenummerd) te Vlaardingen,
bedragende de jaarlijkse erfpachtcanon ten behoeve van de gemeente Vlaardingen, groot negenenvijftig euro en één cent (€ 59,01), bij vooruitbetaling te voldoen op twee januari van ieder jaar.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Erfpacht
Kadastrale omschrijving
I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, complexaanduiding 1418-A, appartementsindex 24, omvattende: a. het zevenenzeventig/drieduizend zevenhonderd drieëntachtigste (77/3.783e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht eindigende op eenendertig mei tweeduizend vijfenvijftig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende flatgebouw bevattende achtenveertig (48) flatwoningen met berging, plaatselijk bekend te Van Viandenstraat 1 tot en met 95 (oneven nummers) te Vlaardingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 96, groot tweeënveertig are, eenentachtig centiare (42a, 81ca) b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3132 VR Vlaardingen, Van Viandenstraat 47; II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, complexaanduiding 1418-A, appartementsindex 96, omvattende: a. het één/drieduizend zevenhonderd drieëntachtigste (1/3.783e) onverdeeld aandeel in de onder I.a. gemelde gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Viandenstraat (ongenummerd) te Vlaardingen, bedragende de jaarlijkse erfpachtcanon ten behoeve van de gemeente Vlaardingen, groot negenenvijftig euro en één cent (€ 59,01), bij vooruitbetaling te voldoen op twee januari van ieder jaar.

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 1 september 2021 bij inzet en afslag vanaf 13.30 uur,
in de veilingzaal van het Vendu Notarishuis Rotterdam aan de Kipstraat 54 te 3011 RT Rotterdam

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, complexaanduiding 1418-A, appartementsindex 24, omvattende:
a. het zevenenzeventig/drieduizend zevenhonderd drieëntachtigste (77/3.783e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht eindigende op eenendertig mei tweeduizend vijfenvijftig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende flatgebouw bevattende achtenveertig (48) flatwoningen met berging, plaatselijk bekend te Van Viandenstraat 1 tot en met 95 (oneven nummers) te Vlaardingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 96, groot tweeënveertig are, eenentachtig centiare (42a, 81ca)
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3132 VR Vlaardingen, Van Viandenstraat 47;
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, complexaanduiding 1418-A, appartementsindex 96, omvattende:
a. het één/drieduizend zevenhonderd drieëntachtigste (1/3.783e) onverdeeld aandeel in de onder I.a. gemelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Viandenstraat (ongenummerd) te Vlaardingen,
bedragende de jaarlijkse erfpachtcanon ten behoeve van de gemeente Vlaardingen, groot negenenvijftig euro en één cent (€ 59,01), bij vooruitbetaling te voldoen op twee januari van ieder jaar.

Met betrekking tot het appartemensrecht kadastraal bekend gemeente Vlaardingen sectie H complexaanduiding 1418-A, appartementsindex 24 is er een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Overige aantekening Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder
Afkomstig uit stuk Hyp4 65996/2 Ingeschreven op 09-04-2015 om 11:23''.

Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is tijdelijk en eindigt op eenendertig mei tweeduizend vijfenvijftig;
de erfpachtcanon is niet afgekocht. De erfpachtcanon bedraagt negenenvijftig euro en één cent (€ 59,01) per jaar te voldoen op twee januari van ieder jaar, voor het eerst op twee januari tweeduizend tweeëntwintig. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de ''Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in tijdelijke erfpacht van gronden der gemeente Vlaardingen'', zoals vastgesteld op twaalf juni negentienhonderd drieënvijftig bij akte op zestien september negentienhonderd drieënvijftig verleden voor een plaatsvervanger van notaris H.P. ter Dolk, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op zestien september negentienhonderd drieënvijftig, in Register Hypotheken 4, deel 3022, nummer 124, mede in verband met een akte wijziging erfpachtsovereenkomst op negentien januari negentienhonderd zevenenzestig verleden voor genoemde notaris Hindriks, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op negentien januari negentienhonderd zevenenzestig in Register Hypotheken 4, deel 3779, nummer 28. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
Achterstallige erfpachtcanon p.m.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 13 augustus 2021 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op dertig (30) dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.448,88.
Bijdrage VvE per maand € 143,00. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 17 augustus 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 oktober 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45396
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 1 september 2021 bij inzet en afslag vanaf 13.30 uur,
in de veilingzaal van het Vendu Notarishuis Rotterdam aan de Kipstraat 54 te 3011 RT Rotterdam

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, complexaanduiding 1418-A, appartementsindex 24, omvattende:
a. het zevenenzeventig/drieduizend zevenhonderd drieëntachtigste (77/3.783e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht eindigende op eenendertig mei tweeduizend vijfenvijftig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende flatgebouw bevattende achtenveertig (48) flatwoningen met berging, plaatselijk bekend te Van Viandenstraat 1 tot en met 95 (oneven nummers) te Vlaardingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 96, groot tweeënveertig are, eenentachtig centiare (42a, 81ca)
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op tweede verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3132 VR Vlaardingen, Van Viandenstraat 47;
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, complexaanduiding 1418-A, appartementsindex 96, omvattende:
a. het één/drieduizend zevenhonderd drieëntachtigste (1/3.783e) onverdeeld aandeel in de onder I.a. gemelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Viandenstraat (ongenummerd) te Vlaardingen,
bedragende de jaarlijkse erfpachtcanon ten behoeve van de gemeente Vlaardingen, groot negenenvijftig euro en één cent (€ 59,01), bij vooruitbetaling te voldoen op twee januari van ieder jaar.

Met betrekking tot het appartemensrecht kadastraal bekend gemeente Vlaardingen sectie H complexaanduiding 1418-A, appartementsindex 24 is er een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Overige aantekening Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder
Afkomstig uit stuk Hyp4 65996/2 Ingeschreven op 09-04-2015 om 11:23''.

Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is tijdelijk en eindigt op eenendertig mei tweeduizend vijfenvijftig;
de erfpachtcanon is niet afgekocht. De erfpachtcanon bedraagt negenenvijftig euro en één cent (€ 59,01) per jaar te voldoen op twee januari van ieder jaar, voor het eerst op twee januari tweeduizend tweeëntwintig. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de ''Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in tijdelijke erfpacht van gronden der gemeente Vlaardingen'', zoals vastgesteld op twaalf juni negentienhonderd drieënvijftig bij akte op zestien september negentienhonderd drieënvijftig verleden voor een plaatsvervanger van notaris H.P. ter Dolk, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op zestien september negentienhonderd drieënvijftig, in Register Hypotheken 4, deel 3022, nummer 124, mede in verband met een akte wijziging erfpachtsovereenkomst op negentien januari negentienhonderd zevenenzestig verleden voor genoemde notaris Hindriks, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op negentien januari negentienhonderd zevenenzestig in Register Hypotheken 4, deel 3779, nummer 28. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
Achterstallige erfpachtcanon p.m.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 13 augustus 2021 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op dertig (30) dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.448,88.
Bijdrage VvE per maand € 143,00. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 17 augustus 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 oktober 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 7.553,00 (per 30‑07‑2021 om 11:58 uur)
incl.BTW en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming (per 30‑07‑2021 om 11:58 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45396
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 17 augustus 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 17-08-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.