Merwedestraat 13, SCHIEDAM

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Schiedam, sectie L.,
complexaanduiding 3691A, appartementsindex 30, welk appartementsrecht omvat:
a. het vijf en tachtig/drieduizend zeshonderd dertigste onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het recht van erfpacht , eindigende op een en dertig
januari tweeduizend twee en negentig (31-01-2092), van een perceel grond
gelegen te Schiedam en in eigendom toebehorende aan die gemeente, ten tijde
van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente
Schiedam, sectie L, nummer 3685, groot zestien are vijf en zestig centiare (16.65
are), met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende
opstallen, uitmakende een flatgebouw met toebehoren , plaatselijk bekend te
Schiedam als Merwedestraat nummers 1 tot en met 42 en 46 (even en oneven
nummers); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de vierde
verdieping met berging op de vierde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te Schiedam als Merwedestraat 13,
van welk appartementsrecht de verplichting tot betaling van een jaarlijkse erfpachtcanon tot een februari tweeduizend drie en veertig (01-02-2043) is afgekocht, inzake dit perceel bestaat een melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming,

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Erfpacht
Kadastrale omschrijving
Schiedam, L, 3691A, 30

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Verkoper zal eerst tot mogelijke gunning van het registergoed overgaan nadat de koper de verschuldigde waarborgsom in handen van de notaris heeft gestort, casu quo door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom. Er is geen inzetpremie verschuldigd als de inzetter ook de koper is. Als er niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd. Aanvaarding en betaling kooppenningen: 15 december 2021. Een ieder kan tot en met 19 oktober 2021 een schriftelijk bod uitbrengen. Ongetekende biedingsformulieren worden echter niet geaccepteerd. Een bieding zal slechts kunnen worden geaccepteerd indien koper alle op de veiling betrekking hebbende kosten voor zijn/haar rekening neemt.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45415
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
Van der Valk Netwerk Notarissen
D. Peters
Tuinlaan 82
3111 AW Schiedam
T: 010 427 44 44
F: 010 427 44 00
E: info@vandervalknotarissen.nl
Opbrengst veiling
€ 246.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 03‑11‑2021 om 09:13 uur)

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45415
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

D. Peters
Tuinlaan 82
3111 AW Schiedam
T: 010 427 44 44
F: 010 427 44 00

Onderhands bod

Tot en met 19 oktober 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 19-10-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.