Amerikalaan 39, SON

Attentie

VEILING ALLEEN VIA INTERNET (OPENBAREVERKOOP.NL)

Omschrijving

Het woonhuis met garage, ondergrond, erf en tuin en verdere toebehoren, gelegen te 5691 KB Son en Breugel, Amerikalaan 39

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

In verband met het Corona-virus is het mogelijk dat de veiling enkel via internet plaatsvindt

Kenmerken

Type registergoed
Hoekwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
280 m2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Son en Breugel sectie A nummer 2924, groot twee are en tachtig centiare (2 a 80 ca)

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag achttien maart tweeduizendéénentwintig om dertien uur dertig minuten (13:30), in Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44 te Leende.
In verband met het Corona-virus is het mogelijk dat de veiling enkel via internet plaatsvindt.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
3. Kosten
a. De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de AVVE 2017 bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: zevenduizend vierhonderdvierentwintig euro en achtentachtig eurocent (€ 7.424,88).
b. Bij betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door de koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.
4. Belastingen
Voor zover aan de bank bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Bewoning en gebruik. Eigenaar
Het registergoed wordt bewoond door de eigenaar.
6. Huurbeding uit hypotheekakte
De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 2 AVVE 2017. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop is (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart opdrachtgever voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden tijdens de Veiling kan plaatsvinden via de Website www.openbareverkoop.nl.
Aanvulling begrippen
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
2. Handleiding:
de handleiding “Online bieden bij een openbare verkoop” vermeld op Openbareverkoop.nl.
3. Notaris:
de notaris die is gevolmachtigd uitvoering te geven aan de openbare verkoop.
4. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke Website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE 2017, via welke een Bod via internet kan worden uitgebracht.
5. Registratie:
het geheel van de voorgeschreven handelingen vermeldt in de handleiding “Online bieden bij een openbare verkoop”, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden.
6. Registratienotaris:
een in Nederland werkzame notaris die de identiteit van Deelnemer vaststelt en gegevens van Deelnemer registreert. Een lijst van Registratienotarissen is opgenomen op de Website(s).
Aanvulling voorwaarden
1. In aanvulling op de AVVE 2017 kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE 2017wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
3. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
4. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
5. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE 2017kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
6. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt.
7. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieverklaring. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
8. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE 2017is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE 2017.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE 2017is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten. Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken. Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE 2017.
9. De in lid 9 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
10. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 9, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE 2017, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE 2017 laatste zin.
ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE LASTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar voormelde akte van levering de dato vierentwintig september negentienhonderdnegenenzeventig verleden voor R.L. Haenen voornoemd, waarin woordelijk staat vermeld:
''8. Speciaal verbindt koper zich tegenover verkoper, alsook rechtstreeks tegenover de gemeente Son en Breugel, tot naleving van alzodanige verplichtingen, voorzover nog niet uitgewerkt en op het bij deze verkochte betrekking hebbende, als blijkens titels van aankomst van het verkochte door de gemeente Son en Breugel aan verkoper zijn opgelegd, welke verbintenis van koper de verkoper voor zich en als vrijwillig waarnemende de belangen van de gemeente Son en Breugel, voor die gemeente verklaarde aan te nemen.
9. Met betrekking tot bestaande erfdienstbaarheden, rechten en verplichtingen wordt bij deze verwezen naar na te melden titel van aankomst waarin onder meer het navolgende woordelijk is opgenomen:
''8. De muur (muren) tussen het bij deze akte verkochte pand en garage en het (de) belendende pand(en) en de daarbij behorende berging casu quo garage(s) zal (zullen) zijn gemene muren in de zin der wet.
9. Bestaande toestanden strijdig met het burenrecht mogen gehandhaafd blijven; de daartoe strekkende erfdienstbaarheden worden bij deze voor zoveel nodig en mogelijk over een weder gevestigd, verleend en aangenomen, tussen het bij deze akte verkochte perceel en het (de) belendende perce(e)l(en) en garage(s), kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sektie A, nummer 2925.
10. Tenslotte wordt tussen partijen nog vastgesteld en overeengekomen als volgt:
A. de achtenvijftig panden Amerikalaan 1 tot en met 19 (oneven nummers), Amerikalaan 21 tot en met 39 (oneven nummers) en Amerikalaan 41 tot en met 59 (oneven nummers), kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sektie A respektievelijk nummers 2885 tot en met 2876, nummers 2933 tot en met 2924, nummers 2923 tot en met 2914, Drentelaan 2 tot en met 18 (even nummers) Amerikalaan 20 tot en met 32 (even nummers) en Gelderlandlaan 1 tot en met 23 (oneven nummers), kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sektie A, respektievelijk nummers 2886 tot en met 2894, nummers 2901 tot en met 2895 en nummers 2913 tot en met 2902, zijn aangesloten op een gemeenschappelijk antenne inrichting en zijn voorzien van alle daartoe vereiste leidingen en installaties, welke eigendom zijn en blijven van de verkoopster.
B. over en weder ten behoeve en ten laste van het bij deze akte verkochte perceel en van alle overige sub A. vermelde percelen, alsmede ten behoeve van het perceeltje grond dat gelegen is aan de grens tussen de percelen Gelderlandlaan 5, Drentelaan 18 en Amerikalaan 20 uitmakende een ter plaatse afgepaald gedeelte ter grootte van circa twee centiaren van het perceel kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sektie A nummer 2894, is casu quo wordt bij deze gevestigd, verleend en aangenomen de erfdienstbaarheid, inhoudende een verbod tot het oprichten of aanbrengen van een eigen televisieantenne, alsmede de bevoegdheid tot het aanleggen, instandhouden en onderhouden van alzodanige leidingen, antennes en andere voorzieningen in, op en boven de betreffende percelen als in verband met de gemeenschappelijke antenne-inrichting noodzakelijk is, zulks ter uitsluitende beoordeling van de stichting: ''stichting Akzo Pensioenfonds''.
C. de stichting ''Stichting Akzo Pensioenfonds'' is verplicht om alzodanige controle-, reparatie-, onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden te doen verrichten als noodzakelijk zijn voor het instand houden en het goed functioneren van de gemeenschappelijke antenne-inrichting.
D. de komparant onder 2 genoemd is verplicht:
1. Om jaarlijks per een januari aan de stichting: Stichting Akzo Pensioenfonds'' te voldoen een bedrag als vergoeding voor het gebruik en het onderhoud van de gemeenschappelijke-antenne-inrichting voor negentienhonderdvierenzeventig vastgesteld op vijfentwintig gulden, '' enzovoorts
''2. Om op of aan of bij de door hem bij deze akte gekochte woning de aanwezigheid van de gemeenschappelijke-antenne-inrichting te tolereren.
3. Om voor de uitvoering der sub C. bedoelde werkzaamheden aan de personen, die daarmede zijn belast, vrije toegang tot zijn perceel te verlenen.
4. Om bij elke overdracht in eigendom of genot van het bij deze akte gekochte perceel aan de verkrijger op te leggen en ten behoeve van de stichting: ''Stichting Akzo Pensioenfonds'' te bedingen en aan te nemen alle verplichtingen door hem in artikel 10 dezer akte op zich genomen met inbegrip van het bepaalde sub D. nummer 4.
E. Bij elke overtreding of niet nakoming van het bepaalde in artikel 10 dezer akte zal de overtredende of nalatige partij van rechtswege ten behoeve van de Stichting: ''Stichting Akzo Pensioenfonds'' een boete verbeuren van tienduizend gulden zonder dat er schade behoeft te zijn geleden of te worden aangetoond.
F. De stichting: ''Stichting Akzo Pensioenfonds'', is gerechtigd om telkenjare per een januari het sub D.1 bedoelde bedrag te herzien en wel op basis van de werkelijke exploitatiekosten en/of de noodzakelijke uitbreidingskosten van de gemeenschappelijke-antenne-inrichting in het afgelopen kalenderjaar, vermeerderd met tien procent als reserve voor vernieuwing.
G. de Stichting: ''Stichting Akzo Pensioenfonds'', is bevoegd om alle rechten en verplichtingen voor haar uit artikel 10 dezer akte voortspruitende, gezamenlijk en als een geheel over te dragen aan de Gemeente of een tot dat doel op te richten vereniging met welke overdracht de komparant sub 2., verklaarde reeds nu voor alsdan bekend te zijn en akkoord te gaan; de oprichting van en de overdracht aan de vereniging zal moeten geschieden zodra dertig der sub A. bedoelde panden zijn verkocht en drie van de eigenaren zich bereid verklaren als bestuurslid der vereniging op te treden.
Indien alsdan door de eigenaren geen exploiterende vereniging is opgericht, is de Stichting Akzo Pensioenfonds bevoegd om de exploitatie van Gemeenschappelijke Antenne Inrichting voozover betreft de verkochte panden te staken.
11. Voorzover in de voortuinen van het bij deze akte verkochte een lantaarnpaal is opgericht wordt bij deze nog verleend en gevestigd ten laste van het bij deze akte verkochte perceel en ten behoeve van het aangrenzend perceel gemeente Son en Breugel, sektie A. nummer 2788 eigendom van de Gemeente Son en Breugel, de erfdienstbaarheid, omvattende het recht tot het hebben en houden en onderhouden van die lantaarnpaal, casu quo de bijbehorende kabels in de voortuin van het bij deze akte verkochte, mede omvattende het recht tot het betreden van die voortuin voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.''
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn met betrekking tot het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen vermeld.

Documenten

Algemene voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Huijbregts Notarissen & Adviseurs
mevr. E. Schellekens/dhr H.Gräler
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87
E: veiling@huijbregtsnotarissen.com
Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag achttien maart tweeduizendéénentwintig om dertien uur dertig minuten (13:30), in Golden Tulip Jagershorst Leende, Valkenswaardseweg 44 te Leende.
In verband met het Corona-virus is het mogelijk dat de veiling enkel via internet plaatsvindt.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
3. Kosten
a. De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de AVVE 2017 bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: zevenduizend vierhonderdvierentwintig euro en achtentachtig eurocent (€ 7.424,88).
b. Bij betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door de koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.
4. Belastingen
Voor zover aan de bank bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Bewoning en gebruik. Eigenaar
Het registergoed wordt bewoond door de eigenaar.
6. Huurbeding uit hypotheekakte
De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 2 AVVE 2017. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop is (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart opdrachtgever voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden tijdens de Veiling kan plaatsvinden via de Website www.openbareverkoop.nl.
Aanvulling begrippen
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
2. Handleiding:
de handleiding “Online bieden bij een openbare verkoop” vermeld op Openbareverkoop.nl.
3. Notaris:
de notaris die is gevolmachtigd uitvoering te geven aan de openbare verkoop.
4. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke Website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE 2017, via welke een Bod via internet kan worden uitgebracht.
5. Registratie:
het geheel van de voorgeschreven handelingen vermeldt in de handleiding “Online bieden bij een openbare verkoop”, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden.
6. Registratienotaris:
een in Nederland werkzame notaris die de identiteit van Deelnemer vaststelt en gegevens van Deelnemer registreert. Een lijst van Registratienotarissen is opgenomen op de Website(s).
Aanvulling voorwaarden
1. In aanvulling op de AVVE 2017 kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE 2017wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
3. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
4. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
5. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE 2017kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
6. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt.
7. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieverklaring. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
8. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE 2017is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE 2017.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE 2017is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten. Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken. Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE 2017.
9. De in lid 9 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
10. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 9, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE 2017, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE 2017 laatste zin.
ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE LASTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar voormelde akte van levering de dato vierentwintig september negentienhonderdnegenenzeventig verleden voor R.L. Haenen voornoemd, waarin woordelijk staat vermeld:
''8. Speciaal verbindt koper zich tegenover verkoper, alsook rechtstreeks tegenover de gemeente Son en Breugel, tot naleving van alzodanige verplichtingen, voorzover nog niet uitgewerkt en op het bij deze verkochte betrekking hebbende, als blijkens titels van aankomst van het verkochte door de gemeente Son en Breugel aan verkoper zijn opgelegd, welke verbintenis van koper de verkoper voor zich en als vrijwillig waarnemende de belangen van de gemeente Son en Breugel, voor die gemeente verklaarde aan te nemen.
9. Met betrekking tot bestaande erfdienstbaarheden, rechten en verplichtingen wordt bij deze verwezen naar na te melden titel van aankomst waarin onder meer het navolgende woordelijk is opgenomen:
''8. De muur (muren) tussen het bij deze akte verkochte pand en garage en het (de) belendende pand(en) en de daarbij behorende berging casu quo garage(s) zal (zullen) zijn gemene muren in de zin der wet.
9. Bestaande toestanden strijdig met het burenrecht mogen gehandhaafd blijven; de daartoe strekkende erfdienstbaarheden worden bij deze voor zoveel nodig en mogelijk over een weder gevestigd, verleend en aangenomen, tussen het bij deze akte verkochte perceel en het (de) belendende perce(e)l(en) en garage(s), kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sektie A, nummer 2925.
10. Tenslotte wordt tussen partijen nog vastgesteld en overeengekomen als volgt:
A. de achtenvijftig panden Amerikalaan 1 tot en met 19 (oneven nummers), Amerikalaan 21 tot en met 39 (oneven nummers) en Amerikalaan 41 tot en met 59 (oneven nummers), kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sektie A respektievelijk nummers 2885 tot en met 2876, nummers 2933 tot en met 2924, nummers 2923 tot en met 2914, Drentelaan 2 tot en met 18 (even nummers) Amerikalaan 20 tot en met 32 (even nummers) en Gelderlandlaan 1 tot en met 23 (oneven nummers), kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sektie A, respektievelijk nummers 2886 tot en met 2894, nummers 2901 tot en met 2895 en nummers 2913 tot en met 2902, zijn aangesloten op een gemeenschappelijk antenne inrichting en zijn voorzien van alle daartoe vereiste leidingen en installaties, welke eigendom zijn en blijven van de verkoopster.
B. over en weder ten behoeve en ten laste van het bij deze akte verkochte perceel en van alle overige sub A. vermelde percelen, alsmede ten behoeve van het perceeltje grond dat gelegen is aan de grens tussen de percelen Gelderlandlaan 5, Drentelaan 18 en Amerikalaan 20 uitmakende een ter plaatse afgepaald gedeelte ter grootte van circa twee centiaren van het perceel kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sektie A nummer 2894, is casu quo wordt bij deze gevestigd, verleend en aangenomen de erfdienstbaarheid, inhoudende een verbod tot het oprichten of aanbrengen van een eigen televisieantenne, alsmede de bevoegdheid tot het aanleggen, instandhouden en onderhouden van alzodanige leidingen, antennes en andere voorzieningen in, op en boven de betreffende percelen als in verband met de gemeenschappelijke antenne-inrichting noodzakelijk is, zulks ter uitsluitende beoordeling van de stichting: ''stichting Akzo Pensioenfonds''.
C. de stichting ''Stichting Akzo Pensioenfonds'' is verplicht om alzodanige controle-, reparatie-, onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden te doen verrichten als noodzakelijk zijn voor het instand houden en het goed functioneren van de gemeenschappelijke antenne-inrichting.
D. de komparant onder 2 genoemd is verplicht:
1. Om jaarlijks per een januari aan de stichting: Stichting Akzo Pensioenfonds'' te voldoen een bedrag als vergoeding voor het gebruik en het onderhoud van de gemeenschappelijke-antenne-inrichting voor negentienhonderdvierenzeventig vastgesteld op vijfentwintig gulden, '' enzovoorts
''2. Om op of aan of bij de door hem bij deze akte gekochte woning de aanwezigheid van de gemeenschappelijke-antenne-inrichting te tolereren.
3. Om voor de uitvoering der sub C. bedoelde werkzaamheden aan de personen, die daarmede zijn belast, vrije toegang tot zijn perceel te verlenen.
4. Om bij elke overdracht in eigendom of genot van het bij deze akte gekochte perceel aan de verkrijger op te leggen en ten behoeve van de stichting: ''Stichting Akzo Pensioenfonds'' te bedingen en aan te nemen alle verplichtingen door hem in artikel 10 dezer akte op zich genomen met inbegrip van het bepaalde sub D. nummer 4.
E. Bij elke overtreding of niet nakoming van het bepaalde in artikel 10 dezer akte zal de overtredende of nalatige partij van rechtswege ten behoeve van de Stichting: ''Stichting Akzo Pensioenfonds'' een boete verbeuren van tienduizend gulden zonder dat er schade behoeft te zijn geleden of te worden aangetoond.
F. De stichting: ''Stichting Akzo Pensioenfonds'', is gerechtigd om telkenjare per een januari het sub D.1 bedoelde bedrag te herzien en wel op basis van de werkelijke exploitatiekosten en/of de noodzakelijke uitbreidingskosten van de gemeenschappelijke-antenne-inrichting in het afgelopen kalenderjaar, vermeerderd met tien procent als reserve voor vernieuwing.
G. de Stichting: ''Stichting Akzo Pensioenfonds'', is bevoegd om alle rechten en verplichtingen voor haar uit artikel 10 dezer akte voortspruitende, gezamenlijk en als een geheel over te dragen aan de Gemeente of een tot dat doel op te richten vereniging met welke overdracht de komparant sub 2., verklaarde reeds nu voor alsdan bekend te zijn en akkoord te gaan; de oprichting van en de overdracht aan de vereniging zal moeten geschieden zodra dertig der sub A. bedoelde panden zijn verkocht en drie van de eigenaren zich bereid verklaren als bestuurslid der vereniging op te treden.
Indien alsdan door de eigenaren geen exploiterende vereniging is opgericht, is de Stichting Akzo Pensioenfonds bevoegd om de exploitatie van Gemeenschappelijke Antenne Inrichting voozover betreft de verkochte panden te staken.
11. Voorzover in de voortuinen van het bij deze akte verkochte een lantaarnpaal is opgericht wordt bij deze nog verleend en gevestigd ten laste van het bij deze akte verkochte perceel en ten behoeve van het aangrenzend perceel gemeente Son en Breugel, sektie A. nummer 2788 eigendom van de Gemeente Son en Breugel, de erfdienstbaarheid, omvattende het recht tot het hebben en houden en onderhouden van die lantaarnpaal, casu quo de bijbehorende kabels in de voortuin van het bij deze akte verkochte, mede omvattende het recht tot het betreden van die voortuin voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.''
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn met betrekking tot het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen vermeld.

Financieel

Inzetpremie:
1% tlv verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 7.425,00 (per 04‑02‑2021 om 15:46 uur)
incl BTW, kadasterkosten en achterstallige waterschapslasten (per 04‑02‑2021 om 15:46 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 04‑02‑2021 om 15:45 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 45191

Notaris

mevr. E. Schellekens/dhr H.Gräler
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87

Inzetpremie

1% tlv verkoper

Onderhands bod

Tot en met 3 maart 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-03-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.