Deventerweg 45, HARDERWIJK

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie D, complexaanduiding 7447-A appartementsindex 3, omvattende:
a. het vijfenveertig/tweehonderdste (45/200e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap,
bestaande uit twee benedenwoningen en twee bovenwoningen ondergrond en verder
toebehoren, plaatselijk bekend Deventerweg 43, 4547 en 49 te Deventer, ten tijde van de
splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie D, nummer
7441, groot vijf are zes centiare (5a, 6ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de bovenwoning gelegen op de eerste verdieping,
schuur op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3843 GB,
Deventerweg 45.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend
Bouwjaar
1956
Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie D, complexaanduiding 7447-A appartementsindex 3, omvattende: a. het vijfenveertig/tweehonderdste (45/200e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit twee benedenwoningen en twee bovenwoningen ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Deventerweg 43, 4547 en 49 te Deventer, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie D, nummer 7441, groot vijf are zes centiare (5a, 6ca); en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de bovenwoning gelegen op de eerste verdieping, schuur op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3843 GB, Deventerweg 45.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
omschrijving feitelijk
Het recht op het uitsluitend gebruik van de bovenwoning gelegen op de eerste verdieping, schuur op de begane grond en verder toebehoren.

gebruik/oplevering
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en). Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

oppervlakte/NEN 2580
ca. 71m2 volgens BAG

bouwjaar
1956

energie (EPA)
Tot de Objectinformatie behoort geen (kopie van een) definitief energielabel. Voor zover een tijdelijk energielabel beschikbaar is gesteld door de overheid, zal dit tijdelijke energielabel worden gepubliceerd en in kopie aan de akte van overdracht worden gehecht. Geëxecuteerde is verplicht dit voorlopige label voor de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van geëxecuteerde. De aan het definitief maken verbonden kosten komen voor rekening van geëxecuteerde, dan wel - na de overdracht op grond van de onderhavige executieveiling - voor Koper voor zover geëxecuteerde dit heeft nagelaten.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
De Verkoper heeft voorts een onderzoek ingesteld naar de van toepassing zijnde publiekrechtelijke beperkingen, alsmede de overige bijzonderheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de relevante informatie van de vereniging van eigenaren, voorzover van toepassing. De resultaten van deze onderzoeken worden zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd.

milieu
Rapport Bodemloket beschikbaar: GE024301967 Rioolvervanging in Zeeheldenbuurt. Datum: 21-3-2022. Verder, zie Overige documenten.

splitsing
Voor meer informatie zie splitsingsakte en splitsingstekening.

ontruiming
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

bestemming
Plannaam: Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen
Datum afdruk: 2022-03-21
Naam overheid: gemeente Harderwijk IMRO-versie: IMRO2012
Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2018-02-08
Planidn: NL.IMRO.0243.BP00191-0002 Planstatus: vastgesteld
Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

VvE
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

waarborgsommen
Betaling waarborgsom: zie veilingvoorwaarden.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

waarborgsommen
Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

betaling koopsom: zie veilingvoorwaarden.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 juli 2022.

belasting
8% over de grondslag
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

plok
1% van de inzetsom

gunning
Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 20 juni 2022 bij inzet en afslag vanaf 18.00 uur,
in de veilingzaal van het Café-Restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te 1097 BL Amsterdam

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie D, complexaanduiding 7447-A appartementsindex 3, omvattende:
a. het vijfenveertig/tweehonderdste (45/200e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit twee benedenwoningen en twee bovenwoningen ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Deventerweg 43, 4547 en 49 te Deventer, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie D, nummer 7441, groot vijf are zes centiare (5a, 6ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de bovenwoning gelegen op de eerste verdieping, schuur op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3843 GB, Deventerweg 45.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 5 juni 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 juli 2022.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45762
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
RoX Legal
J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 20 juni 2022 bij inzet en afslag vanaf 18.00 uur,
in de veilingzaal van het Café-Restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te 1097 BL Amsterdam

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie D, complexaanduiding 7447-A appartementsindex 3, omvattende:
a. het vijfenveertig/tweehonderdste (45/200e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit twee benedenwoningen en twee bovenwoningen ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Deventerweg 43, 4547 en 49 te Deventer, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Harderwijk, sectie D, nummer 7441, groot vijf are zes centiare (5a, 6ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de bovenwoning gelegen op de eerste verdieping, schuur op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3843 GB, Deventerweg 45.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 5 juni 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 juli 2022.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 4.887,00 (per 24‑05‑2022 om 12:20 uur)
incl BTW en excl. OVB en kosten eventuele ontruiming (per 24‑05‑2022 om 12:23 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 24‑05‑2022 om 12:19 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45762
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 5 juni 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-06-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.