Wold 25 57, LELYSTAD

Omschrijving

Tussenwoning, met aangebouwde stenen berging/bijkeuken en een voor- en achtertuin.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1979
Oppervlakte wonen
92 m2
Oppervlakte perceel
123 m2
Inhoud
325 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
Gemeente Lelystad sectie O nummers 6106, groot 1.18 are en 6584, groot 5 centiare

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
omschrijving feitelijk
Tussenwoning met aangebouwde stenen berging/bijkeuken en een voor- en achtertuin.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar. Volgens een inzage in de BRP op zestien mei tweeduizend tweeëntwintig staan er geen andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar. Uit onderzoek ter plaatse is niet gebleken dat het registergoed bewoond wordt door andere personen dan de eigenaar.

oppervlakte/NEN 2580
Inhoud | 325m3
Oppervlakte | 92m2
Oppervlakte overige inpandige ruimte | 6m2

bouwjaar
1979

energie (EPA)
Op www.energielabel.nl staat geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.

garanties/aansprakelijkheid

Door verkoper worden geen garanties verleend, noch voor de materiële conformiteit van het registergoed, noch voor de juridische conformiteit van het registergoed. Het door koper voorgenomen gebruik komt voor rekening en risico van koper.

privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen
en/of andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot het registergoed wordt
verwezen naar de akte vermeld onder 1.4. Zie 2.2. van de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor meer informatie.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. De verkoper heeft de notaris, verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.
De koper is ervan op de hoogte dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor inschrijving van de beperking in het gemeentelijke beperkingenregister. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor deze inschrijving. Inschrijvingen in de registers vanaf vandaag zijn voor risico van de koper.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemde een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

overig
Het registergoed wordt afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment van aflevering blijkt te bevinden, ook indien die feitelijke toestand afwijkt ten tijde van de levering. Verkoper staat niet in voor de bouwkundige staat van het registergoed. Door verkoper worden geen garanties verleend, noch voor de materiële conformiteit van het registergoed, noch voor de juridische conformiteit van het registergoed. Het door koper voorgenomen gebruik komt voor rekening en risico van koper.

bieden
Akte de command is niet toegestaan.

gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd.
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB I € 296,-
waterschapslasten I € 77,49

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)
€ 205.000,-

kosten koper
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 9 lid 1 AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (zoals de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering.
Voor het overige zijn de kosten die direct verband houden met de veiling voor rekening van de verkoper.

betaling koopsom
Direct nadat de verkoper, de eigenaar of de beslaglegger kenbaar heeft gemaakt het bod van koper te accepteren is de koopovereenkomst tot stand gekomen, tenzij artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In dat geval komt de koopovereenkomst tot stand als deze schriftelijk is vastgelegd. De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.

waarborgsommen
De in artikel 27 lid 6 AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom. Voor meer informatie zie de Bijzondere voorwaarden.

plok
1% van de inzetsom, t.l.v. verkoper

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45769
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen
mw mr. H.A. Verbeek
Meentweg 8
8224 BP Lelystad
T: 0320 24 73 94
F: 0320 23 39 20
E: notarissen@hakreinvos.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom, t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.594,00 (per 18‑05‑2022 om 10:59 uur)
Kosten zijn excl. overdrachtsbelasting, kosten ontruiming (per 18‑05‑2022 om 10:59 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 18‑05‑2022 om 12:18 uur)
ozb
€ 296,00 per jaar
waterschapslasten
€ 77,00 per jaar

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45769
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

mw mr. H.A. Verbeek
Meentweg 8
8224 BP Lelystad
T: 0320 24 73 94

Inzetpremie

1% van de inzetsom, t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 5 juni 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-06-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.