Verbindingsweg 35, ELST UT

Omschrijving

een uitgebouwd helft van een dubbel woonhuis met een vrijstaand bijgebouw, zwembad, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Verbindingsweg 35 te 3921 DL Elst, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie H, nummer 3508, groot vijfhonderdnegenentachtig (589) vierkante meter.

De aangehaalde informatie met betrekking tot onder andere de indeling is afkomstig van derden en overgenomen uit een taxatierapport de dato 16 september 2022 (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen). De taxateur heeft geen toegang tot het object gehad, op basis van referentieobjecten verwacht taxateur de vermelde indeling.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
2-onder-1-kap
Gebruik
Verhuurd zonder toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1956
Oppervlakte wonen
109 m2
Oppervlakte perceel
589 m2
Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie H, nummer 3508

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens de kadastrale registratie is er ter zake van het registergoed sprake van een: ''Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom dat ook geldt voor rechtsopvolgers'', met als betrokken rechtspersoon de gemeente Rhenen, ontleend aan de inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers op twaalf oktober tweeduizend tweeëntwintig in register Hypotheken 4 deel 85171 nummer 168, welk stuk tevens gepubliceerd is op de Website.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen heeft in de brief casu quo handhavingsbeschikking van tien oktober tweeduizend tweeëntwintig uitdrukkelijk bepaald dat het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom krachtens artikel 5.18 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht mede geldt jegens (de) rechtsopvolger(s) van gerechtigde. Dit besluit heeft derhalve zakelijke werking.

Bestemmingsplan informatie
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: ''Kern Elst 2012'' van de gemeente Rhenen. De enkelbestemming van het registergoed is: ''Wonen'' en de dubbelbestemming van het registergoed is: ''Waarde – Archeologie 3''.

Onderzoeksplicht koper
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

Belangrijke informatie voor een particuliere koper bij het doen van een onderhandse bieding
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de dinsdag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Sanne Baljet-Beke van Dirkzwager N.V. te Arnhem.

Huurbeding
De verkoper heeft het huurbeding ingeroepen jegens de bewoner(s), niet zijnde de gerechtigde(n). De ter zake nodige gerechtelijke procedure is aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank. Zodra de rechter een beschikking heeft gewezen met betrekking tot voormeld verzoekschrift, zal de uitspraak worden vermeld op www.openbareverkoop.nl. De voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank zal bepalen of er verlof zal worden verleend. Indien verlof wordt verleend door de voorzieningenrechter aanvaardt de koper een eventueel opgelegde ontruimingstermijn.

Beschikking huurbeding rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht d.d. 9 november 2022
De voorzieningenrechter heeft verlof verleend tot het inroepen van het huurbeding jegens de (on)bekende huurders c.q. onderhuurders. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat gedurende en termijn van twee weken na de betekening van de beschikking aan de (on)bekende huurders c.q. onderhuurders niet ontruimd mag worden.


Aan de gerechtsdeurwaarder is op verzoek van de verkoper opdracht gegeven om tot betekening van gemelde beschikking over te gaan.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
45876
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor
Dirkzwager legal & tax
Sanne Baljet-Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl
Opbrengst veiling
€ 329.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.288,00 (per 14‑10‑2022 om 11:49 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14‑10‑2022 om 11:50 uur)

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 45876
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

Sanne Baljet-Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55

Inzetpremie

1% voor rekening van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 31 oktober 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 31-10-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.