Spangesekade 75 e, ROTTERDAM

Omschrijving

a. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het panorama-appartement met loggia, gelegen op de tweede verdieping, alsmede een afzonderlijke berging, gelegen op de begane grond, met toebehoren, plaatselijk bekend 3027 GK Rotterdam, Spangesekade 75E,,kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 5016-A, appartementsindex 277, welk appartementsrecht omvat het zevenentachtig/achtduizend éénhonderd dertigste (87/8.130) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 5016-A, appartementsindex 3, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het complex, gelegen in de kelder, op de begane grond en eerste tot en met zevende verdieping, dat blijkens zijn inrichting bestemd is om te worden gebruikt als Panorama-appartementen, omvattende vierentachtig (84) woonappartementen, gelegen op de begane grond en eerste tot en met zevende verdieping, vierentachtig (84) afzonderlijke bergingen, gelegen in de (parkeer)kelder, op de begane grond en eerste verdieping, één berging voor de beheerder, gelegen op de eerste verdieping, een fietsenstalling en een containerruimte, gelegen in de kelder, de hydrofoorruimte gelegen op de begane grond en overige algemene ruimten voor techniek, nutsvoorzieningen en dergelijke, alles met toebehoren, plaatselijk bekend als Wallisweg 1 tot en met 33 (oneven nummers) en Spangesekade 67ABC, 68ABC, 69ABC, 70ABC, 71ABC, 72ABC, 73ABCDE, 74ABCDEFG, 75ABCDEFG, 76ABCDEFG, 77ABCDEFG, 78ABCDEFG, 79ABCDEFG en 80AB te Rotterdam, welk appartementsrecht omvat het twee/vierde (2/4e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond gelegen te Rotterdam, deelgemeente Delfshaven in de wijk Spangen aan de Spangesekade, Genestetplein, Nicolaas Beetsstraat en Wallisweg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie Z, nummer 5012, groot vierenzeventig are en vijftig centiare, met het op die grond gestichte complex, genaamd: Schieoevers V, welk complex bevat:
- éénhonderd tweeëntwintig (122) woningen, verdeeld in vierentachtig (84) zogenaamde Panorama-appartementen, gelegen op de begane grond, eerste tot en met zevende verdieping, tweeëndertig (32) zogenaamde Stadswoningen, gelegen op de begane grond, eerste, tweede en derde verdieping, alsmede zes (6) zogenaamde Hofwoningen, gelegen op de begane grond, eerste en tweede verdieping;
- negenennegentig (99) afzonderlijke bergingen, gelegen in de kelder, op de begane grond en eerste verdieping;
- één stallinggarage, gelegen in de kelder, waarin in totaal tweehonderd elf (211)
stallingplaatsen zijn gesitueerd, alsmede een algemene opstelplaats voor fietsen;
- een hoofd- en een secundaire entree, diverse technische / algemene ruimten, waaronder ruimten voor containers, trafo en hydrofoor, alsmede een gemeenschappelijke binnentuin, gesitueerd op het dak van de stallinggarage, alles met toebehoren, gelegen aan de Spangesekade, het Genestetplein, de Nicolaas Beetsstraat en Wallisweg te Rotterdam;
B. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een stallingplaats gelegen in de kelder, met toebehoren, plaatselijk bekend Spangesekade ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 5016-A, appartementsindex 70, welk appartementsrecht omvat het één/tweehonderd dertiende (1/213e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het complex, gelegen in de kelder, dat blijkens zijn inrichting bestemd is om te worden gebruikt als stallinggarage, omvattende tweehonderd elf (211) stallingplaatsen, bestemd voor personenauto’s, een algemene opstelplaats voor (brom)fietsen, de in-/uitrit met hellingbaan en twee elektrische metalen toegangsdeuren, alsmede een technische ruimte, alles met toebehoren, plaatselijk bekend als Wallisweg 35 te Rotterdam,
ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 5016-A, appartementsindex 1, welk appartementsrecht omvat het één/vierde (1/4e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder A.I. genoemde gemeenschap;
op welke registergoederen Publiekrechtelijke beperkingen rusten, te weten: een kennisgeving, vordering, bevel, beschikking Wet bodembescherming, met betrokken bestuursorgaan: Gemeente Rotterdam, afkomstig uit stuk register hypotheken 4 deel 78654 nummer 00155 ingeschreven op dertig juli tweeduizend twintig;

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Verhuurd zonder toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
2009
Oppervlakte wonen
83 m2
Kadastrale omschrijving
a. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het panorama-appartement met loggia, gelegen op de tweede verdieping, alsmede een afzonderlijke berging, gelegen op de begane grond, met toebehoren, plaatselijk bekend 3027 GK Rotterdam, Spangesekade 75E,,kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 5016-A, appartementsindex 277, welk appartementsrecht omvat het zevenentachtig/achtduizend éénhonderd dertigste (87/8.130) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 5016-A, appartementsindex 3, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het complex, gelegen in de kelder, op de begane grond en eerste tot en met zevende verdieping, dat blijkens zijn inrichting bestemd is om te worden gebruikt als Panorama-appartementen, omvattende vierentachtig (84) woonappartementen, gelegen op de begane grond en eerste tot en met zevende verdieping, vierentachtig (84) afzonderlijke bergingen, gelegen in de (parkeer)kelder, op de begane grond en eerste verdieping, één berging voor de beheerder, gelegen op de eerste verdieping, een fietsenstalling en een containerruimte, gelegen in de kelder, de hydrofoorruimte gelegen op de begane grond en overige algemene ruimten voor techniek, nutsvoorzieningen en dergelijke, alles met toebehoren, plaatselijk bekend als Wallisweg 1 tot en met 33 (oneven nummers) en Spangesekade 67ABC, 68ABC, 69ABC, 70ABC, 71ABC, 72ABC, 73ABCDE, 74ABCDEFG, 75ABCDEFG, 76ABCDEFG, 77ABCDEFG, 78ABCDEFG, 79ABCDEFG en 80AB te Rotterdam, welk appartementsrecht omvat het twee/vierde (2/4e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond gelegen te Rotterdam, deelgemeente Delfshaven in de wijk Spangen aan de Spangesekade, Genestetplein, Nicolaas Beetsstraat en Wallisweg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie Z, nummer 5012, groot vierenzeventig are en vijftig centiare, met het op die grond gestichte complex, genaamd: Schieoevers V, welk complex bevat: - éénhonderd tweeëntwintig (122) woningen, verdeeld in vierentachtig (84) zogenaamde Panorama-appartementen, gelegen op de begane grond, eerste tot en met zevende verdieping, tweeëndertig (32) zogenaamde Stadswoningen, gelegen op de begane grond, eerste, tweede en derde verdieping, alsmede zes (6) zogenaamde Hofwoningen, gelegen op de begane grond, eerste en tweede verdieping; - negenennegentig (99) afzonderlijke bergingen, gelegen in de kelder, op de begane grond en eerste verdieping; - één stallinggarage, gelegen in de kelder, waarin in totaal tweehonderd elf (211) stallingplaatsen zijn gesitueerd, alsmede een algemene opstelplaats voor fietsen; - een hoofd- en een secundaire entree, diverse technische / algemene ruimten, waaronder ruimten voor containers, trafo en hydrofoor, alsmede een gemeenschappelijke binnentuin, gesitueerd op het dak van de stallinggarage, alles met toebehoren, gelegen aan de Spangesekade, het Genestetplein, de Nicolaas Beetsstraat en Wallisweg te Rotterdam; B. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een stallingplaats gelegen in de kelder, met toebehoren, plaatselijk bekend Spangesekade ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 5016-A, appartementsindex 70, welk appartementsrecht omvat het één/tweehonderd dertiende (1/213e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van het complex, gelegen in de kelder, dat blijkens zijn inrichting bestemd is om te worden gebruikt als stallinggarage, omvattende tweehonderd elf (211) stallingplaatsen, bestemd voor personenauto’s, een algemene opstelplaats voor (brom)fietsen, de in-/uitrit met hellingbaan en twee elektrische metalen toegangsdeuren, alsmede een technische ruimte, alles met toebehoren, plaatselijk bekend als Wallisweg 35 te Rotterdam, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 5016-A, appartementsindex 1, welk appartementsrecht omvat het één/vierde (1/4e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder A.I. genoemde gemeenschap; op welke registergoederen Publiekrechtelijke beperkingen rusten, te weten: een kennisgeving, vordering, bevel, beschikking Wet bodembescherming, met betrokken bestuursorgaan: Gemeente Rotterdam, afkomstig uit stuk register hypotheken 4 deel 78654 nummer 00155 ingeschreven op dertig juli tweeduizend twintig;

Fotogalerij

Informatie

Milieuinfo
Er is door de bevoegde overheid een besluit genomen in de zin van de Wet Bodembescherming. Informatie hierover kunt u inzien bij het notariskantoor, neem hiertoe contact op met de behandelaar.
Publiekrechtelijke beperkingen, te weten: een kennisgeving, vordering, bevel, beschikking Wet bodembescherming, met betrokken bestuursorgaan: Gemeente Rotterdam, afkomstig uit stuk register hypotheken 4 deel 78654 nummer 00155 ingeschreven op dertig juli tweeduizend twintig;
Bijzondere veilingvoorwaarden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris.

Tot en met 21 maart 2023 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning.

De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De benodigde toestemming voor het verkrijgen van verlof om het huurbeding conform 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek juncto 549 lid 1 Rechtsvordering tegen de op het onderhavige adres ingeschreven bekende huurders en/of gebruikers casu quo onderhuurders van wie de namen niet kunnen worden achterhaald, in te roepen is bij de Voorzieningenrechter is aangevraagd en verkregen.
De ontruimingstermijn voor de onbekende huurders is vastgesteld op 30 dagen na betekening van de beschikking. De beschikking zal - voor rekening van koper - worden betekend.
De uitoefening van de (overige) bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.
De koper dient (zonodig) zelf, voor eigen rekening en risico, de ontruiming te bewerkstelligen.
Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats.

De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.

Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van €15.000,00.

De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

Van het registergoed is een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen geregistreerd;

Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris. Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
46001
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
Kantoor
De Randamie & Verstoep Notarissen
mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris.

Tot en met 21 maart 2023 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning.

De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De benodigde toestemming voor het verkrijgen van verlof om het huurbeding conform 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek juncto 549 lid 1 Rechtsvordering tegen de op het onderhavige adres ingeschreven bekende huurders en/of gebruikers casu quo onderhuurders van wie de namen niet kunnen worden achterhaald, in te roepen is bij de Voorzieningenrechter is aangevraagd en verkregen.
De ontruimingstermijn voor de onbekende huurders is vastgesteld op 30 dagen na betekening van de beschikking. De beschikking zal - voor rekening van koper - worden betekend.
De uitoefening van de (overige) bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de koper overgelaten. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.
De koper dient (zonodig) zelf, voor eigen rekening en risico, de ontruiming te bewerkstelligen.
Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats.

De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.

Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van €15.000,00.

De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

Van het registergoed is een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen geregistreerd;

Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris. Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.

Opbrengst veiling
€ 281.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 8.990,00 (per 04‑04‑2023 om 14:01 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 04‑04‑2023 om 14:01 uur)

Veiling

Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 46001
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55

Onderhands bod

Tot en met 21 maart 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-03-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.