Edisonstraat 22 24, LANDGRAAF

Omschrijving

bedrijfswoning met loodsen, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6372 AK Landgraaf, Edisonstraat 22 en 24,
kadastraal bekend als gemeente Landgraaf, sectie C nummer 173, groot tien aren en vijfennegentig centiaren

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand / woonhuis
Gebruik
Verhuurd zonder toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
gemeente Landgraaf, sectie C nummer 173, groot 10.95 are

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Een deel van het registergoed is verhuurd, middels exploot is het huurbeding ingeroepen. Uitoefening van het huurbeding wordt aan koper overgelaten.

Overdrachtsbelasting:
Over het bedrijfsmatige gedeelte 10,4%
Over het woongedeelte, afhankelijk van (eigen) gebruik
Bijzondere veilingvoorwaarden
DATUM EN PLAATS VEILING
De executoriale verkoop vindt plaats voor een van de notarissen werkzaam bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen of één van hun waarnemers, behoudens de mogelijkheid van onderhandse executie als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
De Veiling betreft een Internetveiling. Tijdens de Veiling kunnen Biedingen uitsluitend worden gedaan via de hierna te melden Website. De Notaris heeft de dag en uur van de Veiling vastgesteld.
De Veiling vindt plaats via de Website op maandag acht mei tweeduizend drieëntwintig om dertien uur en dertig minuten.
De executie zal via de algemeen toegankelijke website www.openbareverkoop.nl of een daaraan gelieerde website, via welke website:
(i). de Verkoop bekend wordt of is gemaakt;
(ii). de Objectinformatie beschikbaar wordt of is gesteld;
(iii).een Bod via internet kan worden uitgebracht,
plaatsvinden.
Vanaf genoemd tijdstip zal een veilingsessie plaatsvinden waarbij naast het Registergoed mogelijk ook andere registergoederen aansluitend na elkaar worden aangeboden. De volgorde van de veiling van de verschillende objecten zal kort voor aanvang van de Veiling worden bepaald, en op de Website kenbaar zijn. Het exacte tijdstip waarop het Registergoed wordt geveild is daarmee afhankelijk van de volgorde waarin de objecten worden geveild. Hiervoor wordt verwezen naar de Website.
REGISTERGOED
Het bedoelde registergoed is:
Gemeente Landgraaf:
bedrijfswoning met loodsen, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6372 AK Landgraaf, Edisonstraat 22 en 24,
kadastraal bekend als gemeente Landgraaf, sectie C nummer 173, groot tien aren en vijfennegentig centiaren,
hierna ook te noemen: ''het registergoed''.
ETC
II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieveilingen 2017, vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 69567 nummer 129, en voor zover deze voorwaarden tenminste overigens niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze Algemene Voorwaarden worden hierna ook genoemd: ''AVVE''.
III DEFINITIES
Tenzij anders blijkt, hebben de in de Algemene veilingvoorwaarden vermelde definities dezelfde betekenis in deze akte.
IV BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in:
A.1 en A.2.
Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop; en
B. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een onderhands bod op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat door de verkoper is geaccepteerd, waarna een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter zal worden ingediend om de tussen verkoper en bieder gesloten koopovereenkomst goed te laten keuren.
A.1.OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP
In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:
1. Wijze van veilen
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
2. Inzet en afslag
I Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
II Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.
III Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
3. Omzet- en overdrachtsbelasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel eventueel overdrachtsbelasting verschuldigd.
4. Eigenaarslasten
De eigenaarslasten komen voor rekening van koper per een januari tweeduizend vierentwintig.
5. Bestemming van het registergoed
Het registergoed wordt, voor zover verkoper bekend, voor woon- en bedrijfsdoeleinden gebruikt.
6. Gebruik en bewoning
a. Voor zover aan verkoper bekend, is het woongedeelte van het registergoed thans bewoond door de eigenaar en is een deel van het bedrijfsgedeelte in gebruik bij derden.
b. De verkoper heeft gegronde redenen om aan te nemen dat -op het moment van de aanzegging er geen personen (zullen) zijn die krachtens een huurovereenkomst gebruik maken van het woongedeelte van het registergoed, zodat verkoper niet het verlof heeft gevraagd aan de Voorzieningenrechter tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW;
c. Voor zover aan verkoper bekend, is een deel van het bedrijfsgedeelte van het registergoed in gebruik bij anderen dan de eigenaar.
Het is niet bekend op welke grond deze personen het registergoed gebruiken.
De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding zoals bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De uitoefening van de in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten en vindt plaats voor rekening en risico van de koper. De ontruiming komt ook voor rekening en risico van de koper. De verkoper doet hierbij een beroep op de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeld over de ontruiming.
7. Energielabel
Verkoper beschikt over een energielabel. Dit zal aan Koper ter hand gesteld worden.
8. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het verkochte zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 16 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede die erfdienstbaarheden, die niet zijn ingeschreven maar uit de feitelijke situatie (kunnen) blijken en door verjaring en/of bestemming zijn ontstaan.
Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen wordt ten deze verwezen naar een akte van transport op tweeëntwintig december negentienhonderd zevenenzeventig verleden voor J.L.Th. Oostwegel, destijds notaris te Kerkrade-West, welke akte bij afschrift werd overgeschreven ten hypotheekkantore te Roermond in hypotheken 4 op negenentwintig december negentienhonderd zevenenzeventig in deel 3853 nummer 16, in welke akte onder meer:
1. van toepassing werden verklaard de ''Algemene Regelen voor de verkoop van bouwterreinen'' zoals deze door de gemeente Schaesgerg zijn vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Schaesberg, de dato zeven maart negentienhonderd een en zestig, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg bij besluit van tien april negentienhonderd een en zestig, tweede afdeling nummer B 5263, opgenomen in een akte, op negentien mei negentienhonderd eenenzestig verleden voor notaris Tomlow, te Heerlen, overgeschreven ten hypotheekkantore te Maastricht op drieëntwintig mei negentienhonderd eenenzestig in deel 2298 nummer 42, van welke algemene regelen de koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen en daarmede volkomen bekend te zijn en akkoord te gaan. Partijen beschouwen de gemelde algemene regelen, voor zover die nog van toepassing zijn, als woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarmede een geheel uit te maken.
2. de navolgende bepalingen werden opgenomen en de navolgende erfdienstbaarheden werden gevestigd, woordelijk luidende als volgt:
'' 3. Het is koper zonder toestemming van verkoopster niet toegestaan een eventueel gerealiseerde bedrijfswoning apart (los van het bedrijf) te verkopen. Koper die niet nakomt of handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde zal van rechtswege in gebreke zijn door het enkele feit van niet-nakoming of handelen in strijd met dat bepaalde en verbeurt een boete van f. 50.000,-- zegge: vijftigduizend gulden, ten behoeve van de Gemeente, onverminderd de verplichting van koper ten opzichte van de Gemeente om alsnog aan de gestelde verbintenissen te voldoen. Koper is verplicht op verbeurte van een boete van f. 50.000,-- zegge: vijftigduizend gulden, verzuim ten behoeve van de Gemeente, bij eventuele verkoop of andere eigendomsoverdracht op welke wijze en onder welke benaming ook van het geheel of een gedeelte van het aan hem overgedragene bij de desbetreffende akte te bedingen dat de nieuwe verkrijgers als eigen verbintenissen rechtstreeks ten opzichte van de Gemeente op zich te nemen de verplichtingen, waaronder ook die tot boetebetaling, welke overigens voor voornoemde koper uit dit artikel voortvloeien, zulks zonder dat koper voornoemd, die later bedingt, zelve zal zijn bevrijd, blijvende zijzelf hoofdelijk met de nieuwe verkrijgers ten opzichte van de Gemeente verbonden. Deze verplichting zal in voege als voormeld en op verbeurte van gelijke boete door koper mede moeten worden opgelegd aan de nieuwe verkrijgers, zodat dezen zijn gehouden tot dezelfde verplichtingen, als voor koper meergenoemd uit dit beding voortvloeien en zo vervolgens. Voor de toepassing van het in dit artikel bepaalde wordt in elk geval met eigendomsoverdracht gelijk gesteld het inbrengen in een maatschap of vennootschap of vereniging, zomede het uitgeven in erfpacht, opstal, zakelijke rechten, zulks met uitzondering van het recht van hypotheek.''
3. Verder wordt verwezen naar een verkennend bodem- en eindsituatie onderzoek van vijf juni tweeduizend negentien. Conclusie van dit onderzoek is dat er geen specifieke verontreinigingen casu quo bodemvreemde materialen zijn aangetroffen casu quo waargenomen. Gemeld onderzoek zal (deels) worden gepubliceerd op de website www.openbareverkoop.nl.
9. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens de inzage in de openbare registers de dato heden zijn er met betrekking tot het registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
10. Naleving bepalingen
Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen.
11. Inzetpremie
Het bepaalde in artikel 9 lid 1 AVVE 2017 van toepassing.
Het bepaalde in artikel 9 lid 2 en lid 3 AVVE 2017 niet van toepassing.
De inzetpremie komt voor rekening van verkoper.
Als niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.
A.2 EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
3. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
4. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
5. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
6. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
7. Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
8. De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
9. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
10. De in lid 9 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
11. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
B. ONDERHANDSE EXECUTORIALE VERKOOP VOOR DE OPENBARE VEILING
Ten aanzien van onderhandse executoriale verkoop is in aanvulling op de AVVE het volgende in het bijzonder van toepassing:
1. Geen verplichting tot indiening verzoek
Verkoper is niet verplicht om de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat verkoper vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
2. Ontbinding tot datum beschikking
Tot de datum waarop de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, heeft verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden door een daartoe uit te brengen schriftelijke verklaring aan de notaris.
De koop vindt plaats in ieder geval onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar van het registergoed gebruik zal maken van zijn recht op lossing als bedoeld in artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek voordat de goedkeuring is verleend.
SLOTBEPALING
Verkoper kan - indien en zodra de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 is vereist - de betaaldag / levering eenzijdig opschorten totdat de bevoegde voorzieningenrechter de goedkeuring heeft verleend.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
46038
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
L. Drittij
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50
E: info@zuydnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

DATUM EN PLAATS VEILING
De executoriale verkoop vindt plaats voor een van de notarissen werkzaam bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen of één van hun waarnemers, behoudens de mogelijkheid van onderhandse executie als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
De Veiling betreft een Internetveiling. Tijdens de Veiling kunnen Biedingen uitsluitend worden gedaan via de hierna te melden Website. De Notaris heeft de dag en uur van de Veiling vastgesteld.
De Veiling vindt plaats via de Website op maandag acht mei tweeduizend drieëntwintig om dertien uur en dertig minuten.
De executie zal via de algemeen toegankelijke website www.openbareverkoop.nl of een daaraan gelieerde website, via welke website:
(i). de Verkoop bekend wordt of is gemaakt;
(ii). de Objectinformatie beschikbaar wordt of is gesteld;
(iii).een Bod via internet kan worden uitgebracht,
plaatsvinden.
Vanaf genoemd tijdstip zal een veilingsessie plaatsvinden waarbij naast het Registergoed mogelijk ook andere registergoederen aansluitend na elkaar worden aangeboden. De volgorde van de veiling van de verschillende objecten zal kort voor aanvang van de Veiling worden bepaald, en op de Website kenbaar zijn. Het exacte tijdstip waarop het Registergoed wordt geveild is daarmee afhankelijk van de volgorde waarin de objecten worden geveild. Hiervoor wordt verwezen naar de Website.
REGISTERGOED
Het bedoelde registergoed is:
Gemeente Landgraaf:
bedrijfswoning met loodsen, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6372 AK Landgraaf, Edisonstraat 22 en 24,
kadastraal bekend als gemeente Landgraaf, sectie C nummer 173, groot tien aren en vijfennegentig centiaren,
hierna ook te noemen: ''het registergoed''.
ETC
II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieveilingen 2017, vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 69567 nummer 129, en voor zover deze voorwaarden tenminste overigens niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze Algemene Voorwaarden worden hierna ook genoemd: ''AVVE''.
III DEFINITIES
Tenzij anders blijkt, hebben de in de Algemene veilingvoorwaarden vermelde definities dezelfde betekenis in deze akte.
IV BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in:
A.1 en A.2.
Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop; en
B. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een onderhands bod op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat door de verkoper is geaccepteerd, waarna een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter zal worden ingediend om de tussen verkoper en bieder gesloten koopovereenkomst goed te laten keuren.
A.1.OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP
In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:
1. Wijze van veilen
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
2. Inzet en afslag
I Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
II Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.
III Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
3. Omzet- en overdrachtsbelasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel eventueel overdrachtsbelasting verschuldigd.
4. Eigenaarslasten
De eigenaarslasten komen voor rekening van koper per een januari tweeduizend vierentwintig.
5. Bestemming van het registergoed
Het registergoed wordt, voor zover verkoper bekend, voor woon- en bedrijfsdoeleinden gebruikt.
6. Gebruik en bewoning
a. Voor zover aan verkoper bekend, is het woongedeelte van het registergoed thans bewoond door de eigenaar en is een deel van het bedrijfsgedeelte in gebruik bij derden.
b. De verkoper heeft gegronde redenen om aan te nemen dat -op het moment van de aanzegging er geen personen (zullen) zijn die krachtens een huurovereenkomst gebruik maken van het woongedeelte van het registergoed, zodat verkoper niet het verlof heeft gevraagd aan de Voorzieningenrechter tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW;
c. Voor zover aan verkoper bekend, is een deel van het bedrijfsgedeelte van het registergoed in gebruik bij anderen dan de eigenaar.
Het is niet bekend op welke grond deze personen het registergoed gebruiken.
De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding zoals bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De uitoefening van de in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten en vindt plaats voor rekening en risico van de koper. De ontruiming komt ook voor rekening en risico van de koper. De verkoper doet hierbij een beroep op de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeld over de ontruiming.
7. Energielabel
Verkoper beschikt over een energielabel. Dit zal aan Koper ter hand gesteld worden.
8. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het verkochte zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 16 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede die erfdienstbaarheden, die niet zijn ingeschreven maar uit de feitelijke situatie (kunnen) blijken en door verjaring en/of bestemming zijn ontstaan.
Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen wordt ten deze verwezen naar een akte van transport op tweeëntwintig december negentienhonderd zevenenzeventig verleden voor J.L.Th. Oostwegel, destijds notaris te Kerkrade-West, welke akte bij afschrift werd overgeschreven ten hypotheekkantore te Roermond in hypotheken 4 op negenentwintig december negentienhonderd zevenenzeventig in deel 3853 nummer 16, in welke akte onder meer:
1. van toepassing werden verklaard de ''Algemene Regelen voor de verkoop van bouwterreinen'' zoals deze door de gemeente Schaesgerg zijn vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Schaesberg, de dato zeven maart negentienhonderd een en zestig, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg bij besluit van tien april negentienhonderd een en zestig, tweede afdeling nummer B 5263, opgenomen in een akte, op negentien mei negentienhonderd eenenzestig verleden voor notaris Tomlow, te Heerlen, overgeschreven ten hypotheekkantore te Maastricht op drieëntwintig mei negentienhonderd eenenzestig in deel 2298 nummer 42, van welke algemene regelen de koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen en daarmede volkomen bekend te zijn en akkoord te gaan. Partijen beschouwen de gemelde algemene regelen, voor zover die nog van toepassing zijn, als woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarmede een geheel uit te maken.
2. de navolgende bepalingen werden opgenomen en de navolgende erfdienstbaarheden werden gevestigd, woordelijk luidende als volgt:
'' 3. Het is koper zonder toestemming van verkoopster niet toegestaan een eventueel gerealiseerde bedrijfswoning apart (los van het bedrijf) te verkopen. Koper die niet nakomt of handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde zal van rechtswege in gebreke zijn door het enkele feit van niet-nakoming of handelen in strijd met dat bepaalde en verbeurt een boete van f. 50.000,-- zegge: vijftigduizend gulden, ten behoeve van de Gemeente, onverminderd de verplichting van koper ten opzichte van de Gemeente om alsnog aan de gestelde verbintenissen te voldoen. Koper is verplicht op verbeurte van een boete van f. 50.000,-- zegge: vijftigduizend gulden, verzuim ten behoeve van de Gemeente, bij eventuele verkoop of andere eigendomsoverdracht op welke wijze en onder welke benaming ook van het geheel of een gedeelte van het aan hem overgedragene bij de desbetreffende akte te bedingen dat de nieuwe verkrijgers als eigen verbintenissen rechtstreeks ten opzichte van de Gemeente op zich te nemen de verplichtingen, waaronder ook die tot boetebetaling, welke overigens voor voornoemde koper uit dit artikel voortvloeien, zulks zonder dat koper voornoemd, die later bedingt, zelve zal zijn bevrijd, blijvende zijzelf hoofdelijk met de nieuwe verkrijgers ten opzichte van de Gemeente verbonden. Deze verplichting zal in voege als voormeld en op verbeurte van gelijke boete door koper mede moeten worden opgelegd aan de nieuwe verkrijgers, zodat dezen zijn gehouden tot dezelfde verplichtingen, als voor koper meergenoemd uit dit beding voortvloeien en zo vervolgens. Voor de toepassing van het in dit artikel bepaalde wordt in elk geval met eigendomsoverdracht gelijk gesteld het inbrengen in een maatschap of vennootschap of vereniging, zomede het uitgeven in erfpacht, opstal, zakelijke rechten, zulks met uitzondering van het recht van hypotheek.''
3. Verder wordt verwezen naar een verkennend bodem- en eindsituatie onderzoek van vijf juni tweeduizend negentien. Conclusie van dit onderzoek is dat er geen specifieke verontreinigingen casu quo bodemvreemde materialen zijn aangetroffen casu quo waargenomen. Gemeld onderzoek zal (deels) worden gepubliceerd op de website www.openbareverkoop.nl.
9. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens de inzage in de openbare registers de dato heden zijn er met betrekking tot het registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
10. Naleving bepalingen
Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen.
11. Inzetpremie
Het bepaalde in artikel 9 lid 1 AVVE 2017 van toepassing.
Het bepaalde in artikel 9 lid 2 en lid 3 AVVE 2017 niet van toepassing.
De inzetpremie komt voor rekening van verkoper.
Als niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.
A.2 EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
3. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
4. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
5. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
6. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
7. Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
8. De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
9. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
10. De in lid 9 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
11. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
B. ONDERHANDSE EXECUTORIALE VERKOOP VOOR DE OPENBARE VEILING
Ten aanzien van onderhandse executoriale verkoop is in aanvulling op de AVVE het volgende in het bijzonder van toepassing:
1. Geen verplichting tot indiening verzoek
Verkoper is niet verplicht om de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat verkoper vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
2. Ontbinding tot datum beschikking
Tot de datum waarop de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, heeft verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden door een daartoe uit te brengen schriftelijke verklaring aan de notaris.
De koop vindt plaats in ieder geval onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar van het registergoed gebruik zal maken van zijn recht op lossing als bedoeld in artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek voordat de goedkeuring is verleend.
SLOTBEPALING
Verkoper kan - indien en zodra de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 is vereist - de betaaldag / levering eenzijdig opschorten totdat de bevoegde voorzieningenrechter de goedkeuring heeft verleend.

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.808,00 (per 03‑04‑2023 om 14:31 uur)
excl. overdrachtsbelasting en ontruimingskosten, geschat € 1.500,00 (per 03‑04‑2023 om 14:31 uur)

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 46038
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

L. Drittij
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70

Inzetpremie

1% voor rekening van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 23 april 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 23-04-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.