Bilderdijkstraat 23 b, SCHIEDAM

Omschrijving

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie M, complexaanduiding 6943-A, appartementsindex 4, welk appartementsrecht omvat:
a.) het twee/zesde onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Schiedam sectie M nummers 4122 en 4121, groot respectievelijk vijfennegentig centiare en vijfennegentig centiare, met de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende de panden plaatselijk bekend te Schiedam als Bilderdijkstraat nummers 21ab en 23ab;
b.) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste en tweede verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend Bilderdijkstraat 23 B te 3117 PA Schiedam,
alsmede alle roerende zaken zoals bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.


De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Bovenwoning
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1928
Oppervlakte wonen
72 m2
Inhoud
220 m3
Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4
Kadastrale omschrijving
Gemeente Schiedam, sectie M, complexaanduiding 6943-A, appartementsindex 4

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
08-07-2020: AANVULLENDE INFORMATIE

In voormelde akte staat thans het navolgende vermeld:
2.1 ) Voor zover aan de Verkoper bekend, is de Onroerende Zaak thans in gebruik bij de Rechthebbende, al dan niet tezamen met de zijnen.
2.2) De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De verkoper roept voorafgaand aan de veiling het huurbeding in, tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend. Verkoper verklaart bij deze dat het huurbeding niet is ingeroepen gelet op het bepaalde in artikel 3:264 lid 1 sub c Burgerlijk Wetboek, inhoudende dat ook met instandhouding van een huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding hebben gemaakt en dit jegens de huurder kunnen inroepen, te voldoen.
De veiling zal derhalve geschieden onder gestanddoening van (eventuele) huurovereenkomsten.

Op 7 juli jl. is vernomen dat er zich in het registergoed derden bevinden. De eigenaar heeft verklaard dat het registergoed tevens in gebruik is bij derden; volgens zijn opgave zijn dit vrienden die hij tijdelijk onderdak heeft aangeboden.
Het is de bank en de notaris niet bekend of hier sprake is van een huurovereenkomst. Mocht blijken dat voormelde derden de woning op basis van een huurovereenkomst dan wel soortgelijke overeenkomst in gebruik hebben, dan is de koper - conform het bepaalde in voormelde veilingvoorwaarden- verplicht deze
(huur)overeenkomst gestand te doen.
Mocht achteraf blijken dat bovenstaande informatie niet correct is, dan aanvaarden de bank en de notaris hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid; een en ander komt volledig voor rekening en risico van koper.

Koper wordt er nadrukkelijk nogmaals op gewezen dat de veiling geschiedt onder gestanddoening van alle (eventuele) huurovereenkomsten.De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 5.100,=
(wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 425,= (excl. BTW).De bank en de notaris geven geen garantie dat de in deze advertentie opgenomen informatie m.b.t. de indeling van het registergoed (aantal (slaap) kamers/ inhoud en oppervlakte wonen e.d.) correct is; een en ander is gebaseerd op de gegevens van derden en komt voor rekening en risico van de koper. Koper kan op geen enkele wijze hieraan enige rechten ontlenen.
Milieuinfo
zie geupload document
Bijzondere veilingvoorwaarden
08-07-2020: AANVULLENDE INFORMATIE

In voormelde akte staat thans het navolgende vermeld:
2.1 ) Voor zover aan de Verkoper bekend, is de Onroerende Zaak thans in gebruik bij de Rechthebbende, al dan niet tezamen met de zijnen.
2.2) De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De verkoper roept voorafgaand aan de veiling het huurbeding in, tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend. Verkoper verklaart bij deze dat het huurbeding niet is ingeroepen gelet op het bepaalde in artikel 3:264 lid 1 sub c Burgerlijk Wetboek, inhoudende dat ook met instandhouding van een huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding hebben gemaakt en dit jegens de huurder kunnen inroepen, te voldoen.
De veiling zal derhalve geschieden onder gestanddoening van (eventuele) huurovereenkomsten.

Op 7 juli jl. is vernomen dat er zich in het registergoed derden bevinden. De eigenaar heeft verklaard dat het registergoed tevens in gebruik is bij derden; volgens zijn opgave zijn dit vrienden die hij tijdelijk onderdak heeft aangeboden.
Het is de bank en de notaris niet bekend of hier sprake is van een huurovereenkomst. Mocht blijken dat voormelde derden de woning op basis van een huurovereenkomst dan wel soortgelijke overeenkomst in gebruik hebben, dan is de koper - conform het bepaalde in voormelde veilingvoorwaarden- verplicht deze
(huur)overeenkomst gestand te doen.
Mocht achteraf blijken dat bovenstaande informatie niet correct is, dan aanvaarden de bank en de notaris hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid; een en ander komt volledig voor rekening en risico van koper.

Koper wordt er nadrukkelijk nogmaals op gewezen dat de veiling geschiedt onder gestanddoening van alle (eventuele) huurovereenkomsten.De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 5.100,=
(wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 425,= (excl. BTW).

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
Fokkema Linssen Notarissen
mw. mr. P. van Biezen / mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Bijzondere voorwaarden

08-07-2020: AANVULLENDE INFORMATIE

In voormelde akte staat thans het navolgende vermeld:
2.1 ) Voor zover aan de Verkoper bekend, is de Onroerende Zaak thans in gebruik bij de Rechthebbende, al dan niet tezamen met de zijnen.
2.2) De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De verkoper roept voorafgaand aan de veiling het huurbeding in, tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de hypotheekhouder, niet is verleend. Verkoper verklaart bij deze dat het huurbeding niet is ingeroepen gelet op het bepaalde in artikel 3:264 lid 1 sub c Burgerlijk Wetboek, inhoudende dat ook met instandhouding van een huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding hebben gemaakt en dit jegens de huurder kunnen inroepen, te voldoen.
De veiling zal derhalve geschieden onder gestanddoening van (eventuele) huurovereenkomsten.

Op 7 juli jl. is vernomen dat er zich in het registergoed derden bevinden. De eigenaar heeft verklaard dat het registergoed tevens in gebruik is bij derden; volgens zijn opgave zijn dit vrienden die hij tijdelijk onderdak heeft aangeboden.
Het is de bank en de notaris niet bekend of hier sprake is van een huurovereenkomst. Mocht blijken dat voormelde derden de woning op basis van een huurovereenkomst dan wel soortgelijke overeenkomst in gebruik hebben, dan is de koper - conform het bepaalde in voormelde veilingvoorwaarden- verplicht deze
(huur)overeenkomst gestand te doen.
Mocht achteraf blijken dat bovenstaande informatie niet correct is, dan aanvaarden de bank en de notaris hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid; een en ander komt volledig voor rekening en risico van koper.

Koper wordt er nadrukkelijk nogmaals op gewezen dat de veiling geschiedt onder gestanddoening van alle (eventuele) huurovereenkomsten.De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 5.100,=
(wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 425,= (excl. BTW).

Opbrengst veiling
€ 159.000,00

Financieel

OZB
€ 129,29 per jaar
Waterschapslasten
€ 29,59 per jaar
Rioolrecht
€ 255,00 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44839

Notaris

mw. mr. P. van Biezen / mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02

Onderhands bod

Tot en met 24 juni 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 24-06-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.