Maraboeweg 12, LELYSTAD

Omschrijving

De vliegtuigenhangaar met kantoorruimte, en verder toebehoren, plaatselijk bekend 8218 NV Lelystad, Maraboeweg 12.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand
Gebruik
Gedeeltelijk verhuurd
Soort eigendom
Erfpacht
Oppervlakte perceel
3580 m2
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie B, nummer 165, groot vijfendertig are tachtig centiare (35.80 are).

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. Bij interesse kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
2. http://www.bodemloket.nl/kaart/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Let op! Bij deze executieverkoop komen de executiekosten voor rekening van de koper. Bij een onderhandse executieverkoop komen eveneens de kosten voor het indienen van het benodigde verzoekschrift voor rekening van de koper (griffierecht en kosten advocaat). De kosten voor het indienen van het verzoekschrift zijn uitdrukkelijk niet bij de schatting van de veilingkosten inbegrepen.

Het te koop aangeboden registergoed betreft een recht van erfpacht. Een recht van erfpacht is een zakelijk recht, dat de erfpachter de bevoegdheid geeft tot het houden en gebruik van de zaak. In de erfpachtvoorwaarden is bepaald voor welke periode de erfpacht is uitgegeven en welke vergoeding de erfpachter periodiek verschuldigd is aan de grondeigenaar. De erfpachtvoorwaarden zijn op de site gepubliceerd. Het is verstandig om de erfpachtvoorwaarden goed door te lezen.
Het recht van erfpacht is gevestigd voor onbepaalde tijd.

De koper/verkrijger van een recht van erfpacht is op grond van artikel 92 lid 2 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk jegens de (grond)eigenaar voor de betaling van de achterstand die in de voorafgaande vijf jaren opeisbaar is geworden.
Deze achterstand zal bij de executieverkoop op het moment van eigendomsoverdracht bij de koper in rekening worden gebracht.

Wat betreft de verschuldigdheid van de jaarlijkse erfpachtcanon heeft de Luchthaven Lelystad Vastgoed B.V., de erfverpachter, bericht dat er wel een achterstand is.
De canon over het jaar 2020, zijnde een bedrag groot € 15.844,36 is achterstallig.
De jaarlijkse canon wordt in juni in rekening gebracht.

Deel van de aanhaling bijzondere bepalingen:
''Het verkochte betreft een erfpachtrecht dat bestemd is om te worden gebruikt voor de vestiging van een dienstverlenend of industrieel bedrijf gericht op de luchtvaartactiviteiten en zal niet worden gebruikt, bestemd of ingericht voor enige bedrijfsuitoefening, waaronder begrepen uitoefening van een detailhandelsbedrijf, welke naar verkeersopvattingen hiermee in strijd is.''
Voor de overige bijzondere bepalingen wordt verwezen naar de van toepassing zijn de veilingvoorwaarden alsmede naar de op de erfpacht van toepassing zijnde voorwaarden.

Voor zover bekend is het registergoed tevens in gebruik bij anderen dan de eigenaar. Het huurbeding wordt niet ingeroepen.
Informatie daarover is opgevraagd. Zodra daarover meer bekend is, wordt het hier gepubliceerd.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Kantoor
Trip Advocaten & Notarissen
dhr. F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl

Financieel

Inzetpremie:
t.l.v. de koper
Indicatie veilingkosten:
€ 7.800,00 (per 17‑12‑2020 om 17:09 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17‑12‑2020 om 17:08 uur)

Veiling

Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 45131

Notaris

dhr. F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88

Inzetpremie

t.l.v. de koper

Onderhands bod

Tot en met 7 januari 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 07-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.