Zuiderzeeweg 1000, AMSTERDAM

Omschrijving

Het recht van erfpacht van een perceel grond, met de daarop aanwezige opstallen (bestaande uit een brandstofverkooppunt met winkel en wasstraat en verder aan- en toebehoren), plaatselijk bekend te 1023 NW Amsterdam, Zuiderzeeweg 1000, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AR, nummer 923 ter grootte van achtentwintig are en veertig centiare (28 a 40 ca),

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Perceel grond met opstal(len)
Gebruik
Onbekend

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
In de kadastrale registratie staan de volgende publiekrechtelijk beperkingen vermeld:
''Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Betrokken (rechts)persoon Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp4 79582/00166
Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)
Ingeschreven op 04-11-2020 om 12:33''

Soort/duur erfpacht:
Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is voordurend;
- de erfpachtcanon is niet afgekocht. De erfpachtcanon bedraagt drieënzestigduizend
negenhonderd negenentwintig euro en vierentachtig cent (€ 63.929,84) jaar te voldoen in
halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling op op de eerste maart en de eerste september van
ieder jaar, voor het eerst op één september tweeduizend éénentwintig. Eventuele achterstallige
erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de Onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van vijftien november tweeduizend, nummer 689, opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op zevenentwintig december tweeduizend in deel 17109 nummer 37. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend - als volgt: in gebruik bij de debiteur en het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derden.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

De Verkoper gaat er van uit dat er thans geen herzieningstermijn loopt voor wat betreft door de eigenaar eventueel in vooraftrek genomen omzetbelasting (bij aankoop). Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed derhalve geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten de achterstallige erfpacht canon. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) en 3% rente vanaf datum gunning c.q. goedkeuring onderhandse verkoop tot betaaldatum voor rekening van de koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 10 augustus 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 21 september 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum e-mail: demi.hansum@roxlegal.nl.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45391
Wijze van veilen
Internet-only Timed
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

In de kadastrale registratie staan de volgende publiekrechtelijk beperkingen vermeld:
''Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Betrokken (rechts)persoon Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp4 79582/00166
Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)
Ingeschreven op 04-11-2020 om 12:33''

Soort/duur erfpacht:
Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is voordurend;
- de erfpachtcanon is niet afgekocht. De erfpachtcanon bedraagt drieënzestigduizend
negenhonderd negenentwintig euro en vierentachtig cent (€ 63.929,84) jaar te voldoen in
halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling op op de eerste maart en de eerste september van
ieder jaar, voor het eerst op één september tweeduizend éénentwintig. Eventuele achterstallige
erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de Onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van vijftien november tweeduizend, nummer 689, opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op zevenentwintig december tweeduizend in deel 17109 nummer 37. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend - als volgt: in gebruik bij de debiteur en het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derden.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

De Verkoper gaat er van uit dat er thans geen herzieningstermijn loopt voor wat betreft door de eigenaar eventueel in vooraftrek genomen omzetbelasting (bij aankoop). Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed derhalve geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten de achterstallige erfpacht canon. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) en 3% rente vanaf datum gunning c.q. goedkeuring onderhandse verkoop tot betaaldatum voor rekening van de koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 10 augustus 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 21 september 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum e-mail: demi.hansum@roxlegal.nl.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 11.621,00 (per 22‑07‑2021 om 10:44 uur)
incl. BTW en excl. overdrachtsbelasting en overige kosten van de veiling (per 22‑07‑2021 om 10:44 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 22‑07‑2021 om 10:44 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45391
Wijze van veilen: Internet-only Timed

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 10 augustus 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 10-08-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.