Bijdorp-West 52, BARENDRECHT

Omschrijving

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie A, complexaanduiding 3877-A, appartementsindex 7, omvattende:
a. het honderd éénenveertig tweeduizend achthonderd vijfde (141/2805e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceek grond met de daarop gevestigde bedrijfs-/kantoorruimte en parkeerplaatsen met verder toebehoren, plaatselijk bekend Barendrecht, Bijdorp-West 50 tot en met 80 te Barendrecht, hierna ook te noemen: het "Gebouw", ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie A, nummer 3872, groot vierenveertig are en zeventig centiaren (44 a 70 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de bedrijfs/kantoorruimte met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2992 LC Barendrecht, Bijdorp-West 52,
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie A, complexaanduiding 3877-A, appartementsindex 32, omvattende:
a. het twaalf tweeduizend achthonderd vijfde (12/2805e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap van het Gebouw;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de bouwkundig met witte accentstenen aangegeven parkeerplaats op de begane grond, plaatselijk bekend te Bijdorp-West ongenummerd te Barendrecht;
3. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie A, complexaanduiding 3877-A, appartementsindex 33, omvattende:
a. het twaalf tweeduizend achthonderd vijfde (12/2805e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap van het Gebouw;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de bouwkundig met witte accentstenen aangegeven parkeerplaats op de begane grond, plaatselijk bekend te Bijdorp-West ongenummerd te Barendrecht;
4. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie A, complexaanduiding 3877-A, appartementsindex 34, omvattende:
a. het twaalf tweeduizend achthonderd vijfde (12/2805e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap van het Gebouw;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de bouwkundig met witte accentstenen aangegeven parkeerplaats op de begane grond, plaatselijk bekend te Bijdorp-West ongenummerd te Barendrecht;

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand
Gebruik
Onbekend

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend - als volgt: In gebruik bij debiteur en verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.
De aan Verkoper bekende huurovereenkomsten zullen worden gepubliceerd. De aan Verkoper bekende huurovereenkomsten worden gerespecteerd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

De Verkoper gaat er van uit dat er thans geen herzieningstermijn loopt voor wat betreft door de eigenaar eventueel in vooraftrek genomen omzetbelasting (bij aankoop). Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed derhalve geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 10,4% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) voor rekening van de koper.

Koper is vanaf datum van gunning dan wel, in geval van een onderhandse executie op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, vanaf datum van goedkeuring door de rechter van de koopovereenkomst tot aan de betaaldatum een rente van drie procent (3%) verschuldigd over de koopsom.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 maart 2023 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van BOG-Auctions en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 mei 2023.

Info: www.veilingbiljet.nl en www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
46002
Wijze van veilen
Internet-only Timed
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend - als volgt: In gebruik bij debiteur en verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.
De aan Verkoper bekende huurovereenkomsten zullen worden gepubliceerd. De aan Verkoper bekende huurovereenkomsten worden gerespecteerd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

De Verkoper gaat er van uit dat er thans geen herzieningstermijn loopt voor wat betreft door de eigenaar eventueel in vooraftrek genomen omzetbelasting (bij aankoop). Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed derhalve geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 10,4% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) voor rekening van de koper.

Koper is vanaf datum van gunning dan wel, in geval van een onderhandse executie op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, vanaf datum van goedkeuring door de rechter van de koopovereenkomst tot aan de betaaldatum een rente van drie procent (3%) verschuldigd over de koopsom.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 maart 2023 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van BOG-Auctions en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 mei 2023.

Info: www.veilingbiljet.nl en www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 12.995,00 (per 10‑03‑2023 om 12:51 uur)
incl. BTW en excl. overdrachtsbelasting, kosten eventuele ontruiming en diversen kosten (per 10‑03‑2023 om 12:51 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 10‑03‑2023 om 12:51 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 46002
Wijze van veilen: Internet-only Timed

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 28 maart 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-03-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.