Metaalbewerkerweg 3, 5, 7, 9 en 11,Vuurwerkerweg 17, 17A, 17B, Metaalbewerkerweg 13 en 15, AMSTERDAM

Veiling in combinatie

Dit betreft een "veiling in combinatie". Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, waarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle afzonderlijke objecten, die bij deze "veiling in combinatie" behoren, vindt u onder het tabje 'Kavels'.

Kavels

Metaalbewerkerweg 3 , 5 , 7 en 11, AMSTERDAM
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen
Metaalbewerkerweg 9, Vuurwerkerweg 17, 17 A, 17 B, AMSTERDAM
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen
Metaalbewerkerweg 13 en 15, AMSTERDAM
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 10 februari 2021 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,
via het internetplatform van openbareverkoop.nl, ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.


1. het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1032 KW Amsterdam, Metaalbewerkerweg 3, 5, 7 en 11, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, nummer 6548, ter grootte van vijftien are twintig centiare (15 a 20 ca);
Hierna te noemen: het ''Registergoed 1''
2. het voortdurende recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1032 KW Amsterdam, Metaalbewerkerweg 9 en te 1032 KN Amsterdam, Vuurwerkerweg 17 A, 17 en 17 B, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, nummer 6655, ter grootte van negen are vijftien centiare (9 a 15 ca);
Hierna te noemen: het ''Registergoed 2''
3. het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1032 KW Amsterdam, Metaalbewerkerweg 13 en 15, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, nummer 7041, ter grootte van vijftien are en achtenzestig centiare (15 a 68 ca);
Hierna te noemen: het ''Registergoed 3''
Het Registergoed 1, het Registergoed 2 en het Registergoed 3, hierna tezamen te noemen: het ''Registergoed''

Ten aanzien van het Registergoed staan in de kadastrale registratie de volgende publiekrechtelijk beperkingen vermeld:
'' Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
Betrokken (rechts)persoon Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp4 79582/00004 Ingeschreven op 04-11-2020 om 12:33
Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)
Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
Betrokken (rechts)persoon Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp4 79577/00101 Ingeschreven op 04-11-2020
Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)''


De veiling geschiedt in drie kavels en één massa, te weten:
Kavel 1, Registergoed 1;
Kavel 2, Registergoed 2;
Kavel 3, Registergoed 3;
Massa, het Registergoed;

Soort/duur erfpacht:
Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt nog het volgende:
- De erfpachtcanon van Registergoed 1 bedraagt vijfduizend achthonderd
zesendertig euro (€ 5.836,00) per half jaar. De erfpachtcanon is niet
afgekocht.
- De erfpachtcanon van Registergoed 2 bedraagt vijfduizend vierenzeventig
euro (€ 5.074,00) per half jaar. De erfpachtcanon is niet afgekocht.
- De erfpachtcanon van Registergoed 3 bedraagt tweeduizend achthonderd zesendertig euro
(€ 2.836,00) per half jaar. De erfpachtcanon is niet afgekocht.
- op het erfpachtrecht van het Registergoed zijn van toepassing verklaard de ''Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht'', zoals vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam bij besluit van achttien augustus negentienhonderd zesenzestig nummer 407 A. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend - als volgt: in gebruik bij de debiteur en het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derden.

De aan Verkoper bekende huurovereenkomsten zullen worden gepubliceerd. De aan Verkoper bekende huurovereenkomsten worden gerespecteerd. DE HUREN ZIJN VERPAND EN VOORTS BELAST MET EEN BESLAG. OP GROND VAN VAN BERKEL/TRIBOSA (ARREST) ZULLEN DE BEPERKTE RECHTEN EN HET BESLAG NIET WORDEN GEROYEERD DOOR DE ONDERHAVIGE VERKOOP. KOPER DIENT ER DUS REKENING MEE TE HOUDEN DAT DE HUREN PAS NA BETALING VAN DE VORDERING VAN PANDHOUDER EN BESLAGLEGGER ZULLEN TOEKOMEN AAN DE VEILINGKOPER.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

De Verkoper gaat er van uit dat er thans geen herzieningstermijn loopt voor wat betreft door de eigenaar eventueel in vooraftrek genomen omzetbelasting (bij aankoop). Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed derhalve geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten de achterstallige erfpacht canon. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) en 3% rente vanaf datum gunning c.q. goedkeuring onderhandse verkoop tot betaaldatum voor rekening van de koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Voor de goede orde wordt men erop gewezen dat de inzetpremie alleen zal worden vergoed over de inzet van de kavels, tot en met Registergoed 3. Nimmer zal enige premie worden vergoed over de afslag van een kavel of een massa.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 26 januari 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 maart 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum e-mail: demi.hansum@roxlegal.nl.

Documenten

Brochures
Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 10 februari 2021 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,
via het internetplatform van openbareverkoop.nl, ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.


1. het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1032 KW Amsterdam, Metaalbewerkerweg 3, 5, 7 en 11, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, nummer 6548, ter grootte van vijftien are twintig centiare (15 a 20 ca);
Hierna te noemen: het ''Registergoed 1''
2. het voortdurende recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1032 KW Amsterdam, Metaalbewerkerweg 9 en te 1032 KN Amsterdam, Vuurwerkerweg 17 A, 17 en 17 B, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, nummer 6655, ter grootte van negen are vijftien centiare (9 a 15 ca);
Hierna te noemen: het ''Registergoed 2''
3. het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, in eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1032 KW Amsterdam, Metaalbewerkerweg 13 en 15, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, nummer 7041, ter grootte van vijftien are en achtenzestig centiare (15 a 68 ca);
Hierna te noemen: het ''Registergoed 3''
Het Registergoed 1, het Registergoed 2 en het Registergoed 3, hierna tezamen te noemen: het ''Registergoed''

Ten aanzien van het Registergoed staan in de kadastrale registratie de volgende publiekrechtelijk beperkingen vermeld:
'' Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
Betrokken (rechts)persoon Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp4 79582/00004 Ingeschreven op 04-11-2020 om 12:33
Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)
Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
Betrokken (rechts)persoon Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk Hyp4 79577/00101 Ingeschreven op 04-11-2020
Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)''


De veiling geschiedt in drie kavels en één massa, te weten:
Kavel 1, Registergoed 1;
Kavel 2, Registergoed 2;
Kavel 3, Registergoed 3;
Massa, het Registergoed;

Soort/duur erfpacht:
Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt nog het volgende:
- De erfpachtcanon van Registergoed 1 bedraagt vijfduizend achthonderd
zesendertig euro (€ 5.836,00) per half jaar. De erfpachtcanon is niet
afgekocht.
- De erfpachtcanon van Registergoed 2 bedraagt vijfduizend vierenzeventig
euro (€ 5.074,00) per half jaar. De erfpachtcanon is niet afgekocht.
- De erfpachtcanon van Registergoed 3 bedraagt tweeduizend achthonderd zesendertig euro
(€ 2.836,00) per half jaar. De erfpachtcanon is niet afgekocht.
- op het erfpachtrecht van het Registergoed zijn van toepassing verklaard de ''Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht'', zoals vastgesteld door de Gemeenteraad van Amsterdam bij besluit van achttien augustus negentienhonderd zesenzestig nummer 407 A. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend - als volgt: in gebruik bij de debiteur en het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan een derden.

De aan Verkoper bekende huurovereenkomsten zullen worden gepubliceerd. De aan Verkoper bekende huurovereenkomsten worden gerespecteerd. DE HUREN ZIJN VERPAND EN VOORTS BELAST MET EEN BESLAG. OP GROND VAN VAN BERKEL/TRIBOSA (ARREST) ZULLEN DE BEPERKTE RECHTEN EN HET BESLAG NIET WORDEN GEROYEERD DOOR DE ONDERHAVIGE VERKOOP. KOPER DIENT ER DUS REKENING MEE TE HOUDEN DAT DE HUREN PAS NA BETALING VAN DE VORDERING VAN PANDHOUDER EN BESLAGLEGGER ZULLEN TOEKOMEN AAN DE VEILINGKOPER.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

De Verkoper gaat er van uit dat er thans geen herzieningstermijn loopt voor wat betreft door de eigenaar eventueel in vooraftrek genomen omzetbelasting (bij aankoop). Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed derhalve geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten de achterstallige erfpacht canon. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) en 3% rente vanaf datum gunning c.q. goedkeuring onderhandse verkoop tot betaaldatum voor rekening van de koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Voor de goede orde wordt men erop gewezen dat de inzetpremie alleen zal worden vergoed over de inzet van de kavels, tot en met Registergoed 3. Nimmer zal enige premie worden vergoed over de afslag van een kavel of een massa.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 26 januari 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 maart 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum e-mail: demi.hansum@roxlegal.nl.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom t.l.v. koper
Indicatie veilingkosten:
€ 17.490,00 (per 13‑01‑2021 om 09:22 uur)
zie kostenoverzicht Massa (per 13‑01‑2021 om 09:22 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13‑01‑2021 om 09:15 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 45175

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom t.l.v. koper

Onderhands bod

Tot en met 26 januari 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.