Beukelsweg 39 B, ROTTERDAM

Omschrijving

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie I, complexaanduiding 4110-A, appartementsindex 16, welk appartementsrecht omvat:
a. het zestien/éénduizend zeshonderdzevende (16/1.607e) aandeel in de gemeenschap omvattende de erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, eindigende met éénendertig december tweeduizend drieënnegentig, met de zich op die grond bevindende gebouwen bestaande uit zevenenzeventig woningen aan de Buitenhofstraat 120 tot en met 170 (even), Veeluststraat 31 tot en met 39 (oneven), Beukelsweg 39ab, 41abcdef, 43, Essenburgstraat 112 tot en met 134 (even), Weizichtstraat 18 tot en met 38 (even) en 11 tot en met 45 (oneven) te Rotterdam, staande en gelegen op het perceel, tijdens de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie I, nummers 2730 tot en met 2733, 2845 tot en met 2853, 2528 tot en met 2531,2611 tot en met 2616, 2717 tot en met 2721, 2452 en 4071, tezamen groot achtendertig are en zevenentachtig centiare.
b. het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met afzonderlijke berging en tuin aan de Beukelsweg 39B te 3022 GC Rotterdam; en
(het "Registergoed"),
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

Koper wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het Registergoed valt onder het zogenaamde Maatschappelijk Verantwoord Eigendom (hierna te noemen: MVE). De betreffende MVE bepalingen worden verbindend verklaard casu quo opgelegd aan de Koper in de veiling alsmede diens rechtsopvolgers. Hieromtrent wordt verder verwezen naar de akte, houdende de vaststelling van de veilingvoorwaarden.

Er geldt onder andere een aanbiedingsplicht van de koper aan de te Rotterdam gevestigde stichting: Stichting Woonstad Rotterdam, een winst- en verliesdeling gedurende vijf jaar, een verhuurverbod alsmede een zelfbewoningsplicht voor de koper, een en ander zoals opgenomen in onder andere de Algemene en Bijzondere Bepalingen voor de ondererfpacht van MVE-woningen.
Let u tevens de bijzondere regeling omtrent de vaststelling van een terugkoopprijs na executie (zie o.a. hoofdstuk II artikel 6 Algemene Bepalingen van de Ondererfpacht van MVE-Woningen ).

Het registergoed wordt geveild onder gestanddoening van een lopende huurovereenkomst. Er wordt in deze door de bank GEEN huurbeding ingeroepen.
Koper dient er rekening mee te houden dat bij niet-voldoening van de zelfbewoningsplicht door koper (gestanddoening verhuur), het registergoed dient te worden teruggeleverd en de teruglevering wel vrij van huur aan Stichting Woonstad Rotterdam dient te geschieden (zie o.a. artikel 10 (boetebeding) de Algemene Bepalingen van de Ondererfpacht van MVE-Woningen)

Met vragen verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.openbareverkoop.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Overige
Kadastrale omschrijving
Gemeente Delfshaven, sectie I, complexaanduiding 4110-A, appartementsindex 16.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden

Bijzondere veilingvoorwaarden
De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 9.800,00
inclusief achterstand Vereniging van Eigenaars doch exclusief eventuele mutatiekosten (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).

Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.

Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen
€ 425,= (excl. BTW).

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45405
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Fokkema Linssen Notarissen
mw. mr. P. van Biezen / mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Bijzondere voorwaarden

De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 9.800,00
inclusief achterstand Vereniging van Eigenaars doch exclusief eventuele mutatiekosten (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).

Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.

Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen
€ 425,= (excl. BTW).

Financieel

OZB
€ 158,67 per jaar
Rioolrecht
€ 225,70 per jaar
Waterschapslasten
€ 51,46 per jaar

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45405
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

mw. mr. P. van Biezen / mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02

Onderhands bod

Tot en met 17 augustus 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 17-08-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.