Blijvenburgstraat 218, ROTTERDAM

Omschrijving

- het recht van ondererfpacht gevestigd voor een periode eindigende met één juni éénentwintighonderd acht – met een tot en met één juni tweeduizend negenenvijftig afgekochte erfpachtcanon - van:
het Appartementsrecht, - waarvan de hoofdgerechtigde is de te Rotterdam
gevestigde stichting Stichting Woonstad Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24041502, kadastraal bekend gemeente Overschie, sectie C, complexaanduiding 6167-A, appartementsindex 90, dit recht omvat:
a. het achtennegentig/tienduizend zevenhonderdnegentigste (98/10.790e) aandeel in de erfpacht van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Overschie, sectie C, nummers 6161, 6163, 6164, en 5964, tezamen groot drieëntachtig are en achtendertig centiare (83 a en 38 ca), eigendom van de gemeente Rotterdam, waarop wordt gerealiseerd het gebouw Blijvenburg 1 bestaande uit negenendertig (39) woningen, tweeënzestig (62) woningen met berging, één (1) dagopvang, één (1) huiskamer voor de groepswoningen, één (1) trefpunt, achtentwintig (28) parkeerplaatsen, tuin en verder toebehoren, alsmede diverse algemene ruimten aan de Blijvenburgstraat 120 tot en met 221 en 400 en 401 en 402 (oneven nummers) te Rotterdam; en
b. het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping en een berging op de begane grond aan de Blijvenburgstraat 218 te Rotterdam; (5:85;93-1,3BW)
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.


Koper wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het Registergoed valt onder het zogenaamde Maatschappelijk Verantwoord Eigendom (hierna te noemen: MVE). De betreffende MVE bepalingen worden verbindend verklaard casu quo opgelegd aan de Koper in de veiling alsmede diens rechtsopvolgers. Hieromtrent wordt verder verwezen naar de akte, houdende de vaststelling van de veilingvoorwaarden.

Er geldt onder andere een aanbiedingsplicht van de koper aan de te Rotterdam gevestigde stichting: Stichting Woonstad Rotterdam, een winst- en verliesdeling gedurende vijf jaar, een verhuurverbod alsmede een zelfbewoningsplicht voor de koper, een en ander zoals opgenomen in onder andere de Algemene en Bijzondere Bepalingen voor de ondererfpacht van MVE-woningen.
Let u tevens op de bijzondere regeling omtrent de vaststelling van een terugkoopprijs na executie (zie o.a. hoofdstuk II artikel 6 Algemene Bepalingen van de Ondererfpacht van MVE-Woningen ).


De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Overige
Kadastrale omschrijving
Gemeente Overschie, sectie C, complexaanduiding 6167-A, appartementsindex 90

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 8.700,=, inclusief achterstand en mutatiekosten Vereniging van Eigenaars (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden). Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 425,= (excl. BTW).

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
45481
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
Fokkema Linssen Notarissen
mw. mr. P. van Biezen / mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Bijzondere voorwaarden

De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 8.700,=, inclusief achterstand en mutatiekosten Vereniging van Eigenaars (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden). Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 425,= (excl. BTW).

Opbrengst veiling
€ 220.000,00

Financieel

OZB
€ 203,56 per jaar
Rioolrecht
€ 255,70 per jaar
Waterschapslasten
€ 114,67 per jaar
VvE bijdrage per maand
€ 131,33 per jaar

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 45481
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

mw. mr. P. van Biezen / mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02

Onderhands bod

Tot en met 19 oktober 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 19-10-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.