Hengelolaan 1162, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

-het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de twaalfde verdieping met balkon en verder toebehoren, plaatselijk bekend Hengelolaan 1162 te 2544GT 's-Gravenhage;
- het recht op het uitsluitend gebruik van de berging met verder toebehoren gelegen
op de eerste verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend Hengelolaan te 's-Gravenhage

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Onbekend
Kadastrale omschrijving
- kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, complexaanduiding 1777-A, appartementsindex 51 - kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, complexaanduiding 1777-A, appartementsindex 107

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
- de akte van vestiging erfpacht op vijftien maart negentienhonderd
tweeënzeventig verleden voor K. Dijkstra, destijds notaris te 's-Gravenhage, bij afschrift ingeschreven in gehouden ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Rijswijk op zestien maart negentienhonderd tweeënzeventig in Register Hypotheken 4 deel 4022 nummer 86;
- de akte van vestiging opstalrecht op vijftien maart negentienhonderd
tweeënzeventig verleden voor K. Dijkstra, destijds notaris te 's-Gravenhage, bij afschrift ingeschreven in gehouden ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Rijswijk op zestien maart negentienhonderd tweeënzeventig in Register Hypotheken 4 deel 4022 nummer 87, onder verwijzing naar de akte van rectificatie op vier oktober negentienhonderd tweeëntachtig verleden voor mr. E.A. Mulder, destijds notaris te 's-Gravenhage, bij afschrift ingeschreven in gehouden ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te 's-Gravenhage op vier oktober negentienhonderd tweeëntachtig in Register Hypotheken 4 deel 6205 nummer 72;
alsmede naar een akte van convalescentie op achttien april tweeduizend achttien verleden voor een waarnemer van mr. R.J.E. Zwaan, notaris te 's-Gravenhage, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op achttien april tweeduizend achttien in Register Hypotheken 4 deel 73011, nummer 96.
Soort/duur erfpacht:
Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is tijdelijk en eindigt op eenendertig december tweeduizend dertig; de erfpachtcanon is niet afgekocht. De erfpachtcanon bedraagt:
Voor het Registergoed onder 1. genoemd zeventig euro en twintig cent (€ 70,20) per half jaar achteraf te voldoen. Voor het Registergoed onder 2. genoemd vijf euro en tweeënveertig cent (€ 5,42) per half jaar achteraf te voldoen.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard:
i. de ''Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-Gravenhage'', (verzameling 1930, nummer 19);
ii. de ''Verordening betreffende storting van de contante waarde van de canon terzake van erfpachtrecht op gemeente grond'' (Verzameling 1930, nummer 270; en
iii. de ''Verordening betreffende vaststelling van canons bij vernieuwing van erfpachtsovereenkomsten'' (Verzameling 1930, nummer 26)
Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht
zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden
gepubliceerd.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 23 juli 2020 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op één (1) maand na de datum van betekening van de beschikking.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.375,81. De VvE heeft een gebroken boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni.
Bijdrage VvE per maand € 293,07. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 18 augustus 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 oktober 2020.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

- de akte van vestiging erfpacht op vijftien maart negentienhonderd
tweeënzeventig verleden voor K. Dijkstra, destijds notaris te 's-Gravenhage, bij afschrift ingeschreven in gehouden ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Rijswijk op zestien maart negentienhonderd tweeënzeventig in Register Hypotheken 4 deel 4022 nummer 86;
- de akte van vestiging opstalrecht op vijftien maart negentienhonderd
tweeënzeventig verleden voor K. Dijkstra, destijds notaris te 's-Gravenhage, bij afschrift ingeschreven in gehouden ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Rijswijk op zestien maart negentienhonderd tweeënzeventig in Register Hypotheken 4 deel 4022 nummer 87, onder verwijzing naar de akte van rectificatie op vier oktober negentienhonderd tweeëntachtig verleden voor mr. E.A. Mulder, destijds notaris te 's-Gravenhage, bij afschrift ingeschreven in gehouden ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te 's-Gravenhage op vier oktober negentienhonderd tweeëntachtig in Register Hypotheken 4 deel 6205 nummer 72;
alsmede naar een akte van convalescentie op achttien april tweeduizend achttien verleden voor een waarnemer van mr. R.J.E. Zwaan, notaris te 's-Gravenhage, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op achttien april tweeduizend achttien in Register Hypotheken 4 deel 73011, nummer 96.
Soort/duur erfpacht:
Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is tijdelijk en eindigt op eenendertig december tweeduizend dertig; de erfpachtcanon is niet afgekocht. De erfpachtcanon bedraagt:
Voor het Registergoed onder 1. genoemd zeventig euro en twintig cent (€ 70,20) per half jaar achteraf te voldoen. Voor het Registergoed onder 2. genoemd vijf euro en tweeënveertig cent (€ 5,42) per half jaar achteraf te voldoen.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard:
i. de ''Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-Gravenhage'', (verzameling 1930, nummer 19);
ii. de ''Verordening betreffende storting van de contante waarde van de canon terzake van erfpachtrecht op gemeente grond'' (Verzameling 1930, nummer 270; en
iii. de ''Verordening betreffende vaststelling van canons bij vernieuwing van erfpachtsovereenkomsten'' (Verzameling 1930, nummer 26)
Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht
zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden
gepubliceerd.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 23 juli 2020 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op één (1) maand na de datum van betekening van de beschikking.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.375,81. De VvE heeft een gebroken boekjaar van 1 juli tot en met 30 juni.
Bijdrage VvE per maand € 293,07. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 18 augustus 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 oktober 2020.

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14‑08‑2020 om 11:03 uur)

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44863

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Onderhands bod

Tot en met 18 augustus 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-08-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.