Lombok 26, VALKENSWAARD

Attentie

Wijze van veilen: Internet-only Live (via openbareverkoop.nl), registreer als bieder, u kunt niet in de zaal bieden.

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie D, complexaanduiding 5536-A appartementsindex 15, omvattende:
a. het vierhonderd/zevenentwintig tienduizendste (427/10.000e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een appartementengebouw gelegen aan de Dommelseweg 90, 92 en 94 te Valkenswaard, genaamd "de Dommelhof", omvattende zes (6) woonappartementen op de begane grond, acht (8) woonappartementen op de eerste verdieping, zeven (7) woonappartementen op de tweede verdieping en één (1) woonappartement op de tweede en derde verdieping, bergingen en tuinen op de begane grond, alsmede dertien parkeerplaatsen gelegen aan/nabij de Dommelseweg te Valkenswaard, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie D, nummers: 4377, groot zes are (6 a), 5534, groot drieënvijftig centiare (53 ca), 5531, groot achtenvijftig centiare (58 ca) en 5533, groot drieëntachtig centiare (83 ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Lombok 26, 5554 NZ Valkenswaard

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend
Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie D, complexaanduiding 5536-A appartementsindex 15, omvattende: a. het vierhonderd/zevenentwintig tienduizendste (427/10.000e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een appartementengebouw gelegen aan de Dommelseweg 90, 92 en 94 te Valkenswaard, genaamd ''de Dommelhof'', omvattende zes (6) woonappartementen op de begane grond, acht (8) woonappartementen op de eerste verdieping, zeven (7) woonappartementen op de tweede verdieping en één (1) woonappartement op de tweede en derde verdieping, bergingen en tuinen op de begane grond, alsmede dertien parkeerplaatsen gelegen aan/nabij de Dommelseweg te Valkenswaard, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie D, nummers: 4377, groot zes are (6 a), 5534, groot drieënvijftig centiare (53 ca), 5531, groot achtenvijftig centiare (58 ca) en 5533, groot drieëntachtig centiare (83 ca); en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Lombok 26, 5554 NZ Valkenswaard

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 24 januari 2022 bij inzet en afslag vanaf 13.30 uur,
in de veilingzaal van het Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende aan de Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie D, complexaanduiding 5536-A appartementsindex 15, omvattende:
a. het vierhonderd/zevenentwintig tienduizendste (427/10.000e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een appartementengebouw gelegen aan de Dommelseweg 90, 92 en 94 te Valkenswaard, genaamd ''de Dommelhof'', omvattende zes (6) woonappartementen op de begane grond, acht (8) woonappartementen op de eerste verdieping, zeven (7) woonappartementen op de tweede verdieping en één (1) woonappartement op de tweede en derde verdieping, bergingen en tuinen op de begane grond, alsmede dertien parkeerplaatsen gelegen aan/nabij de Dommelseweg te Valkenswaard, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie D, nummers: 4377, groot zes are (6 a), 5534, groot drieënvijftig centiare (53 ca), 5531, groot achtenvijftig centiare (58 ca) en 5533, groot drieëntachtig centiare (83 ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Lombok 26, 5554 NZ Valkenswaard.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal NIET bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.773,08.
Bijdrage VvE per maand € 81,65. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 9 januari 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 7 maart 2022.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45579
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
J.M.Y. Rob / Jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 24 januari 2022 bij inzet en afslag vanaf 13.30 uur,
in de veilingzaal van het Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende aan de Valkenswaardseweg 44 te 5595 XB Leende

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie D, complexaanduiding 5536-A appartementsindex 15, omvattende:
a. het vierhonderd/zevenentwintig tienduizendste (427/10.000e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een appartementengebouw gelegen aan de Dommelseweg 90, 92 en 94 te Valkenswaard, genaamd ''de Dommelhof'', omvattende zes (6) woonappartementen op de begane grond, acht (8) woonappartementen op de eerste verdieping, zeven (7) woonappartementen op de tweede verdieping en één (1) woonappartement op de tweede en derde verdieping, bergingen en tuinen op de begane grond, alsmede dertien parkeerplaatsen gelegen aan/nabij de Dommelseweg te Valkenswaard, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie D, nummers: 4377, groot zes are (6 a), 5534, groot drieënvijftig centiare (53 ca), 5531, groot achtenvijftig centiare (58 ca) en 5533, groot drieëntachtig centiare (83 ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Lombok 26, 5554 NZ Valkenswaard.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal NIET bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.773,08.
Bijdrage VvE per maand € 81,65. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 9 januari 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 7 maart 2022.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 6.667,00 (per 22‑12‑2021 om 12:13 uur)
incl. BTW en achterstand VvE, excl. OVB, kosten eventuele ontruiming en diversen kosten (per 24‑12‑2021 om 09:33 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 24‑12‑2021 om 10:03 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45579
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

J.M.Y. Rob / Jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 9 januari 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 09-01-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.