Vivaldistraat 8, LEIDEN

Omschrijving

het eeuwigdurend recht van erfpacht, eigendom van Woningbouwvereniging de Sleutels, van het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, complexaanduiding 5455-A appartementsindex 4, omvattende:
a. het negentig/tweeduizend tweehonderdste (90/2.200e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en toebehoren, plaatselijk bekend als Vivaldistraat 2 tot en met 60 te Leiden, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, nummer 3259, groot vijftien are vijfenveertig centiare (15 a, 45 ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping en berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2324 HV Leiden, Vivaldistraat 8.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend
Kadastrale omschrijving
het eeuwigdurend recht van erfpacht, eigendom van Woningbouwvereniging de Sleutels, van het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, complexaanduiding 5455-A appartementsindex 4, omvattende: a. het negentig/tweeduizend tweehonderdste (90/2.200e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en toebehoren, plaatselijk bekend als Vivaldistraat 2 tot en met 60 te Leiden, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, nummer 3259, groot vijftien are vijfenveertig centiare (15 a, 45 ca); en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping en berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2324 HV Leiden, Vivaldistraat 8.

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 13 september 2022 bij inzet en afslag vanaf 13.30 uur,
in de veilingzaal van het 'Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage aan de Nobelstraat 5 te 2513 BC 's-Gravenhage'

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

het eeuwigdurend recht van erfpacht, eigendom van Woningbouwvereniging de Sleutels, van het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, complexaanduiding 5455-A appartementsindex 4, omvattende:
a. het negentig/tweeduizend tweehonderdste (90/2.200e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en toebehoren, plaatselijk bekend als Vivaldistraat 2 tot en met 60 te Leiden, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, nummer 3259, groot vijftien are vijfenveertig centiare (15 a, 45 ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping en berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2324 HV Leiden, Vivaldistraat 8.

LET OP BIJZONERE ERFPACHTVOORWAARDEN!

Voorts is erfverpachter niet bereid om inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de executieveiling. Alle lusten en lasten uit hoofde van de erfpacht ook voor zover ze zien op een periode voordat Koper eigenaar wordt, komen geheel en alleen voor Koper. Koper dient hier - ook in het kader van zijn uitgebreide onderzoeksplicht - rekening mee te houden.

Het recht van erfpacht is eeuwigdurend.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand € 147,30. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 augustus 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 oktober 2022.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45811
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
RoX Legal
J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 13 september 2022 bij inzet en afslag vanaf 13.30 uur,
in de veilingzaal van het 'Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage aan de Nobelstraat 5 te 2513 BC 's-Gravenhage'

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

het eeuwigdurend recht van erfpacht, eigendom van Woningbouwvereniging de Sleutels, van het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, complexaanduiding 5455-A appartementsindex 4, omvattende:
a. het negentig/tweeduizend tweehonderdste (90/2.200e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en toebehoren, plaatselijk bekend als Vivaldistraat 2 tot en met 60 te Leiden, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, nummer 3259, groot vijftien are vijfenveertig centiare (15 a, 45 ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping en berging op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2324 HV Leiden, Vivaldistraat 8.

LET OP BIJZONERE ERFPACHTVOORWAARDEN!

Voorts is erfverpachter niet bereid om inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de executieveiling. Alle lusten en lasten uit hoofde van de erfpacht ook voor zover ze zien op een periode voordat Koper eigenaar wordt, komen geheel en alleen voor Koper. Koper dient hier - ook in het kader van zijn uitgebreide onderzoeksplicht - rekening mee te houden.

Het recht van erfpacht is eeuwigdurend.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand € 147,30. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 augustus 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 oktober 2022.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 4.887,00 (per 12‑08‑2022 om 10:21 uur)
incl. btw en excl. OVB en kosten eventuele ontruiming (per 12‑08‑2022 om 10:21 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 12‑08‑2022 om 10:20 uur)

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45811
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 29 augustus 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-08-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.