Schubertplein 176, SCHIEDAM

Omschrijving

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie Q,
complexaanduiding 6231-A, appartementsindex 176, omvattende:
a. het vijf duizend achthonderd vierentwintigste (5/1824) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht, eindigende op één juli tweeduizend zeventig, van een perceel grond, gelegen te Schiedam en in eigendom toebehorende aan die gemeente, van welk erfpachtrecht de verplichting tot betaling van een jaarlijkse erfpachtcanon niet is afgekocht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Schiedam, sectie Q nummer 2449, groot zevenentwintig are en veertig centiare (00.27.40 ha.), hierna te noemen: het "Gebouw", met de rechten van de erfpachter op de (zich) op die grond bevindende opstallen, uitmakende een flatgebouw, bestaande uit tweehonderd veertig (240) woningen en tweehonderdveertig (240) daarbij behorende bergingen, plaatselijk bekend te Schiedam als Schubertplein nummers 1 tot en met 240 (even en oneven nummers);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de negende verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3122 NK Schiedam, Schubertplein 176,
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie Q,
complexaanduiding 6231-A, appartementsindex 291, omvattende:
a. het één duizend achthonderd vierentwintigste (1/1824) aandeel in de
gemeenschap van het Gebouw;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond met verder
toebehoren, plaatselijk bekend te 3122 NK Schiedam, Schubertplein,

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Het recht van erfpacht is tijdelijk en loopt tot en met 1 juli 2070.
Blijkens de akte herziening erfpachtcanon is de erfpacht afgekocht tot één juli tweeduizend zesenveertig.
Blijkens gepubliceerde e-mail van de Gemeente Schiedam is de erfpachtcanon afgekocht tot 1 juli 2047.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
Fictieve canon bedraagt € 42.576,66 euro per jaar voor het gehele complex.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 10,4% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 10,4% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.985,80 + p.m..
Bijdrage VvE per maand 191,89. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 21 maart 2023 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 mei 2023.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
46000
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Het recht van erfpacht is tijdelijk en loopt tot en met 1 juli 2070.
Blijkens de akte herziening erfpachtcanon is de erfpacht afgekocht tot één juli tweeduizend zesenveertig.
Blijkens gepubliceerde e-mail van de Gemeente Schiedam is de erfpachtcanon afgekocht tot 1 juli 2047.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
Fictieve canon bedraagt € 42.576,66 euro per jaar voor het gehele complex.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 10,4% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 10,4% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.985,80 + p.m..
Bijdrage VvE per maand 191,89. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 21 maart 2023 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 mei 2023.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Opbrengst veiling
€ 149.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 5.357,00 (per 03‑03‑2023 om 10:31 uur)
incl. BTW en excl. overdrachtsbelasting, kosten eventuele ontruiming en diversen kosten (per 03‑03‑2023 om 10:31 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 03‑03‑2023 om 15:33 uur)

Veiling

Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 46000
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 21 maart 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-03-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.